Predstavnički dom Parlamenta FBiH završio je 15. sjednicu na kojoj je usvojio izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku kako bi se utvrdila nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svoga rođenja ne mogu dokazati na propisan način.

Usvojena je i Odluka o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina, te Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo.

Data je saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu.

Privaćeni su i izvještaji o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine te za period 01.01.-30.06.2020. godine i Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine.

Osim toga, k znanju su primljeni Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu, Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu, Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine.