Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas u Sarajevu, po skraćenom postupku, Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Zakon je usvojen sa 74 glasa “za” i jednim uzdržanim.

Ovo zakonsko rješenje poslanicima je prethodno obrazložio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

S tim u vezi, propisano je da se status roditelja njegovatelja priznaje jednom od roditelja osoba s invaliditetom sa 100 posto oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prve grupe utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

“Potrebno je sistemski i na sveobuhvatan način riješiti pitanje statusa porodica koje imaju dijete s invaliditetom i u tom je kontekstu posebno potrebno podržati roditelje, te sistemski riješiti njihov status”, navodi se u obrazloženju zakona.

Usvojena odluka o prostornom planiranju FBiH

Poslanici su usvojili dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, kojom se definišu stručnjaci koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja koji moraju imati položen stručni ispit.                                                                                                                              

– Naime, postojećim zakonskim rješenjem nije regulirano pitanje polaganja stručnog ispita za bakalaureate regionalnog i prostornog planiranja, kao i stručnjaka iz hortikulture i pejzažne arhitekture koji su svoja stručna zvanja stiču na Univerzitetu u Sarajevu, kao i drugim univerzitetima u zemljama regiona. Ovim prijedlogom dopune zakona bi bilo omogućeno polaganje stručnog ispita za bakalaureate regionalnog i prostornog planiranja, kao i stručnjake iz hortikulture i pejzažne arhitekture. To bi dovelo do izjednačavanja prava navedenih kandidata sa ostalim kandidatima iz drugih struka, koje se bave pitanjem planiranja i korištenja zemljišta – rekao je za Fenu predlagač zakona poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adnan Efendić.

Smatra da bi se ovakvom dopunom zakona oblast planiranja podigla na jedan viši nivo jer će, kako kaže, dopunom biti obuhvaćeno više struka koje će svojim znanjem zasigurno dati doprinos boljem planiranju razvoja Federacije i BiH.

Da bi dopuna Zakona stupila na snagu potrebno je da je u istom tekstu usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, te izmjene i dopune Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju.

Na predloženom dnevnom redu su nacrti zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zakona o sportskim klubovima u FBiH, kao i izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku.

U vidu odluke planirano je izjašnjavanje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu, izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu i na izvršavanje rebalansa ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja BiH.