Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) Serafin Hrkać preminuo je danas u 79. godini.

Akademik Serafin Hrkać rođen je 1942. godine u Izbičnu, općina Široki Brijeg. Osnovnu školu završio je u Izbičnu, nižu gimnaziju i malu maturu u Lištici (Široki Brijeg), a višu klasičnu gimnaziju u Sinju i Dubrovniku.

Filozofsko-teološki studij počeo je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a završio na Pontificium Athenaeum Antonianum u Rimu. Za svećenika je zaređen 1966. godine. Studij klasične filologije završio je u Rimu, gdje je 1971. i doktorirao.

Nostrifikacija akademskoga gradusa obavljena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavao u Splitu, Visokom, Humcu kod Ljubuškog i Širokom Brijegu. Godine 1992. počeo je predavati latinski jezik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 1995. latinski jezik i filozofiju na Pedagoškom fakultetu istog Sveučilišta.

Doktorat iz filozofije položio je na Filozofskom fakultetu Univerziterta u Sarajevu.

Bio je redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (HDZU), direktor Instituta za latinitet te urednik naučnih izdanja u ZIRAL-u – izdavačkoj kući hercegovačkih franjevaca u Mostaru. Uz nastavni rad, bavio se prevodilačkim i istraživačkim radom iz filologije, filozofije i leksikografije, te proučavanjem franjevačkog školstva u Bosni i Hercegovini. Objavio je više od 20 djela. Dobitnik je “Priznanja za jačanje i razvoj Sveučilišta u Mostaru” u povodu 35. obljetnice Sveučilišta u Mostaru. Godine 2014. dobio je i javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega”.

Akademik Serafin Hrkać bit će sahranjen u srijedu, 14. aprila na groblju Mekovac u Širokom Brijegu.