Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglašava epizodu „Pripravnost“ za kompletno područje Kantona Sarajevo, jer su mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na tri lokacije zabilježena prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih tvari u zraku – PM10 (50 µg/m3). Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo za 30. oktobar ove godine zabilježili su prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje prve epizode „Pripravnosti“ (50 µg/m³) na stanicama Otoka 55µg/m3, Ilidža 83µg/m3, te Ilijaš 116µg/m3.

U epizodi „Pripravnost“, poduzimaju se sljedeće mjere:

• u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,
• u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,
• pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,
• smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,
• maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,
• pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,
• upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,
• upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,
• Upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,
• upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,
• pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,
• upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.