Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržala je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativa Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković – Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića, kojom se Ministarstvo sigurnosti BiH zadužuje da, u roku od 30 dana, dostavi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije u području migracija i azila za period 2016. – 2020. godine.

Podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković – Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, započne koordinaciju s nadležnim tijelima entiteta i kantona, s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne skupine predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva službenih jezika u BiH u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u BiH, a uzimajući u obzir međunarodne obaveze BiH.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen i Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina BiH.

Nije podržana poslanička inicijativa Zlatana Begića za osnivanje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi s migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih osoba, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvještaj Predstavničkom domu PSBiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog doma, koje bi trebalo poduzeti radi efikasnog upravljanja ovom krizom, u interesu građana BiH i poštivanja njihove sigurnosti i prava sloboda koja im pripadaju, te u smislu poštivanja najviših međunarodnih standarda zaštite ljudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata.

S dnevnog reda sjednice skinuto je razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, čiji su predlagači grupa poslanica iz Predstavničkog doma PSBiH. Zaključeno je da Komisija od domova PSBiH zatraži produženje roka od 30 dana za dostavu mišljenja o Prijedlogu zakona.

Radi odsustva predlagača, s dnevnog reda sjednice skinuto je razmatranje Izvještaja o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2019. godinu. Komisija je donijela zaključak da se, ubuduće, akti čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, neće razmatrati na sjednici Komisije bez prisustva nadležnog ministra, njegovog zamjenika ili sekretara nadležnog ministarstva – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.