Savjet Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) odobrio je danas da se na javne konsultacije uputi Nacrt pravila o zaštiti od djelovanja elektromagnetnih polja, kojima će biti ograničena izloženost stanovništva elektromagnetnim poljima s ciljem zaštite zdravlja.

Pravilom se propisuju posebni uslovi upotrebe nepokretnih radio stanica, koje odašilju radio signal u frekvencijskom opsegu od devet kiloherca do 300 gigaherca, saopšteno je iz RAK-a.

Na današnjoj sjednici Savjet je zatražio od RAK-a pripremu kompletne informacije o svim aktivnostima u procesu digitalizacije koje je ova institucija preduzimala u okviru svojih nadležnosti i slijedom obaveza iz dokumenta “Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BiH”, a koji je bio obavezujući i za sve ostale učesnike u ovom procesu u BiH, kao i dinamiku budućih aktivnosti RAK-a po tom pitanju.

U saopštenju se navodi da je Savjet upoznat o modifikovanoj poslaničkoj inicijativi poslanika iz Kluba SDA, koju je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio na sjednici održanoj 7. jula, a kojom se od Agencije traži da sprovede zaključke sa ove sjednice u roku od 30 dana od dana usvajanja, te o tome obavijesti Dom.

Razmatrane su i informacije o pregledu stanja tržišta telekomunikacija u BiH za prošlu godinu, o sprovedenim javnim konsultacijama o izmjeni Pravila o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga, Pravila o pružanju medijskih usluga radija, te informacija o izmjenama i dopunama Pravila o obavljanju djelatnosti operatera javnih elektronskih komunikacijskih mreža, navodi se u saopštenju.