Europski revizorski sud trenutačno procjenjuje djelotvornost mjera EU-a za potporu vladavini prava na zapadnom Balkanu, koja je jedan od uvjeta za pristupanje Uniji. Revizija obuhvaća četiri zemlje kandidatkinje (Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija) i dvije potencijalne kandidatkinje (Bosna i Hercegovina i Kosovo).

Revizori će konkretno ispitati je li potpora EU-a vladavini prava bila osmišljena na odgovarajući način, iskorištena na odgovarajući način kako bi se njome obuhvatila ključna utvrđena pitanja, i dovela do konkretnih i održivih poboljšanja, u skladu sa standardima EU-a.

Ova bi revizija prema rasporedu trebala biti završena krajem 2021.

Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije.

Iako EU nije službeno definirao vladavinu prava, općenito se smatra da taj pojam obuhvaća sljedećih šest načela: jednakost pred zakonom, pravnu sigurnost, diobu vlasti, neovisne i nepristrane sudove, transparentne i demokratske zakonodavne postupke i djelotvorno sudsko preispitivanje. Jačanje vladavine prava stoga je neodvojivo povezano s borbom protiv korupcije.

Također je jedan od ključnih uvjeta za gospodarski rast. Kako bi pristupile EU-u, zemlje kandidatkinje moraju dokazati svoju sposobnost preuzimanje obveza koje sa sobom nosi članstvo u EU-u, u skladu s kriterijima iz Kopenhagena iz 1993.

Prvi od tih kriterija odnosi se na postojanje razvijenih, stabilnih institucija kojima se jamče demokracija, vladavina prava, ljudska prava te poštovanje i zaštita manjina. Brzina pristupnih pregovora stoga uvelike ovisi o napretku koji se ostvaruje u tom području.

„Vladavina prava neupitan je preduvjet za članstvo u EU-u. Ipak, zemlje zapadnog Balkana još se suočavaju s problemima povezanima s korupcijom i djelovanjem javnih institucija, koji stoje na putu njihovu ulasku u EU”, poručio je Juhan Parts, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju.

„Ovom ćemo revizijom ispitati pomaže li EU doista tim zemljama da ostvare napredak u navedenim područjima kako bi se uskoro mogle pridružiti Uniji.”

Odnosi EU-a sa zemljama zapadnog Balkana održavaju se u okviru tzv. „procesa stabilizacije i pridruživanja”.

On podrazumijeva pružanje potpore vladavini prava, uglavnom u okviru političkog dijaloga, ali i osiguravanjem financijske i tehničke pomoći za provedbu potrebnih reformi.

Ukupno gledajući, EU je u razdoblju 2014. – 2020. zemljama zapadnog Balkana dodijelio oko 700 milijuna eura za potporu vladavini prava i temeljnim pravima, što je 16 % iznosa koji EU izdvaja za te zemlje u okviru bilateralne pomoći.

Svrha ove revizije, čija je provedba upravo započela, je utvrditi koliko su te mjere djelotvorne u jačanju vladavine prava na zapadnom Balkanu.