Da bi KCUS dobio status univerzitetske bolnice, potrebno je da, osim mišljenja Medicinskog, dostavi i mišljenja vijeća Stomatološkog, Farmaceutskog i Fakulteta za zdravstvene studije, što do sada nije učinio, kaže Rektor UNSA Rifat Škrijelj, gostujući u emisiji BHT1 uživo.

Rektor Univerziteta u Rifat Škrijelj odbio je zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu da mu se dodijeli status univerzitetske bolnice “zbog toga što nisu predali kompletnu dokumentaciju usklađenu sa Zakonom o visokom obrazovanju i sa Statutom UNSA”.

Rifat Škrijelj objašnjava kako je UNSA to pitanje korektnosti prema Univerzitetskom centru rješavao 2017., kada je donesen Zakon o visokom obrazovanju KS i kada su na zahtjev Kliničkog centra Univerziteta svi fakulteti medicinske grupacije podržali da se KCUS vrati u pridruženo članstvo UNSA i od tada KCUS je pridružena članica sa predstavnikom u Senatu .

Oni su se obratili zahtjevom, mi smo to prihvatili i ispunili i u tom zahtjevu i svim diskusijama bilo je da su oni nastavna baze za sve fakultete zdravstvenog usmjerenja, ne samo za Medicinski, već i za Stomatološki, Farmaceutski i Fakultet zdravstvenih studija, te i za neke druge fakultete sa PMF-a, its d. Iz tog razloga Klinički centar je dobio status nastavne baze za sve fakultete zdravstvenog usmjerenja i istovremeno je postao pridružena članica Univerziteta sa jednom glasom u Senatu, podignut na nivo fakulteta, gdje svaki fakultet ima svoj glas, i Klinički centar ima svoj”, kaže Škrijelj.

Škrijelj dodaje da je u tom trenutku Klinički centar imao važeće rješenje da su univerzitetska bolnica, koje je izdao 2015. bivši rektor i to rješenje je važilo do maja ove godine. Tada se obraćaju sa zahtjevom da im se izda novo rješenje za naredni petogodišnji period. Međutim, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju iz 2017. i u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH to pitanje je precizno regulirano. U maju je blagovremeno KCUS podnio zahtjev federalnom ministru zdravlja, da se kroz svoje mišljenje odredi da li ispunjavaju zakonom predviđene uslove da budu univerzitetska bolnica.

“Federalni ministar je tada donio rješenje i u obrazloženju je rečeno da su oni nastavna baza i da imaju uslove da budu univerzitetska bolnica za četiri fakulteta i pobrojani su medicina, stomatologija, farmacija i fakultet zdravstvenih studija. Kada je ta dokumentacija proslijeđenja UNSA i podnesen zahtjev da rektor, kako je Zakonom predviđeno, donese rješenje da su oni narednih pet godina univerzitetska bolnica, pravna služba je uočila da nedostaju izvještaji o radu i realizaciji nastave Kliničkog centra za protekli pet godina, što je zakonska obaveza i mišljenje vijeća tri fakulteta- Stomatologije, Farmacija i Fakulteta zdravstvenih studija. Imali smo mišljenje Medicinskog fakulteta.

Od Kliničkog centra tražena je dopuna dokumentacije, a u međuvrmenu rektor im je izdao privremeno rješenje da su univerzitetska bolnica, koje je isteklo 20. septembra:

UKCS dostavio je izvještaje za sve godine odjednom i rektor je te izvještaje proslijedio federalnom ministru zdravlja. I tada, kao i ranije nedostajala su mišljenja tri vijeća organizacionih jedinica. To je bio razlog da smo odbili njihov zahtjev, a u drugom stavu smo naglasili da ostaje na snazi privremeno rješenje”, kaže Škrijelj.

Dodaje kako je ostavljena mogućnost da mogu ponovo podnijeti zahtjev i dopuniti dokumentaciju sa mišljenjem ova tri vijeća. To je suštinski razlog jer su oni, kako kaže, nastavna baza za sve fakultete, a ne samo za Medicinski fakultet. Međutim, umjesto da dopune dokumentaciju i dostave dopunjen zahtjev sa mišljenjem tri vijeća, dostavili su novo rješenje federalnog ministra da su oni nastavna baza i ispunjavaju uslove da budu univerzitetska bolnica za Medicinski fakultet UNSA. Dodaje kako je ministar donio novo rješenje i poništio prethodno.

Time je meni kao rektoru dat nemoguć zadatak da donesen rješenje kojim ću KCUS koji je nastavna baza za sve ove fakultete zdravstvenog usmjerenja pozicionirati da su oni univerzitetska bolnica Medicinskog fakulteta. To nije realno. Rješenje je vrlo jednostavno . Trebaju da dostave mišljenja tri vijeća organizacionih jedinica, da imamo četiri i tog momenta ću kao rektor uzeti u razmatranje njihov dopunjeni zahtjev, sa tim mišljenjem i kao rektor postupiti u skladu sa zakonom. Ne očekujem da tu bude problema, kaže Škrijelj.

Objašnjava da, ukoliko Klinički centar i dalje stoji na stanovištu , a treba da bude da je nastavna baza svih fakulteta zdravstvenog usmjerenja – a ne samo jednog, ne vidi razlog da se ne obrate ovim drugim fakultetima da daju svoje mišljenje.

Mišljenje vijeća tih fakulteta je neophodno kako bi fakulteti mali ravnopravan položaj, ali i studenti, jer na ta tri fakulteta studira 3000 studenata,a na Medincinskom fakultetu manje od 1000 , kaže Škrijelj.

Dodaje da kao rektor mora voditi računa i o tih 3000 studenata i pravima ova tri fakulteta koji su podržali da Klinički centar bude pridružena članica Univerziteta i da bude nastavna baza svih ovih fakulteta, koji je svoju inftrastrukturu davalo na uslugu Univerzitetu,a ne samo jednom fakultetu.