Poteškoće sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini su brojne ali akcenat je na rodno zasnovanom nasilju jer je to tema o kojoj se malo priča s obzirom da smo mi tradicionalističko društvo, poručeno je danas tokom prezantacije “Analize stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH” u Sarajevu.

Analiza je nastala kao rezultat implementacije projekta “Rodno zasnovano nasilje prema osobama sa invaliditetom u BiH”.

Cilj projekta je da se kroz sveobuhvatnu analizu doprinese da žene i muškarci, djevojčice i dječaci sa invaliditetom budu zaštićeni od eksploatacije, nasilja i zlostavljanja, kao i da vlasti na različitim nivoima upravljanja budu ojačane i provode zakonodavstvo, obezbjeđuju pristupačne usluge, mehanizme praćenja i izvještavanja za otkrivanje, sprječavanje i suočavanje sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem nad ženama i muškarcima, djevojčicama i dječacima sa invaliditetom.

Ovaj dokument može biti od koristi kako organizacijama osoba s invaliditetom tako i institucijama koje su nadležne za pitanja rodno zasnovanog nasilja kako bi u svoje redovne aktivnosti uključile pitanja prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom.

Koordinator projekta Predrag Radojčić, izjavio je danas u Sarajevu da je projekat realizovan u periodu jul-decembar. O poteškoćama sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom u BiH, kako je kazao, priča se godinama. 

“Poteškoće su brojne ali ja bih stavio akcenat na rodno zasnovano nasilje jer je to tema o kojoj se malo priča s obzirom da smo mi tradicionalističko društvo. Ovaj projekat predstavlja prvi korak u identifikovanju problema rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom i nadam se da ćemo kroz niz novih aktivnosti dalje da utičemo na sistematsko rješavanje ovog problema u našem društvu”, rekao je Radojčić.

Pojasnio je da je rodno zasnovano nasilje svako nasilje koje u podlozi ima tradicionalističke rodne uloge. 

“Dakle, nasilje može biti fizičko, emocionalno, seksualno ili ekonomsko. Bez obzira koje od njih je u pitanju, ono u korijenu ima tradicionalistički određene rodne uloge. Kao primjer navodim da žena dobije batine zato što je žena i odlučila je da ne bude domaćica nego da se edukuje. Invaliditet je dodatni faktor rizika i osobe sa invaliditetom su zaista dodatno ranjive po ovom pitanju”, rekao je Radojčić.

Komentarisao je i fotografije koje su objavljene u javnosti, a koje se tiču lošeg stanja u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću. 

“Moram priznati da projekat nije direktno vezan konkretno za taj slučaj. Ne mogu, a da ne izrazim zgražavanje takvim odnosom prema bilo kojem ljudskom biću, a naročito prema osobama sa invaliditetom. Najveći problem je što se tom pitanju ne pristupa na sistematski način kako bi se, ne samo vršile mjere sprečavanja i kažnjavanja takvih slučajeva nego kako bi se stvorio i sistem prevencije. Kroz ovo istraživanje smo uočili da ne postoji sistematski pristup”, rekao je Radojčić.

Tanja Mandić – Đokić, predstavnica Udruženja “NIKA”, koje je sprovelo istraživanje, kazala je da je rodno zasnovano nasilje je nasilje koje se čini prema nekoj osobi smao zato što ona ima određena polna i rodna obilježja. 

“Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, ono što smo identifikivali kao značajno jeste da društvo, a ni same osobe sa invaliditetom, sebe ne posmatraju u kontekstu roda odnosno posmatraju se kao homogenu grupu i kao da je potpuno nevažno da li su muškarci ili žene”, pojasnila je Đokić.

Njihovo istraživanje ali i raniji izvještaji, da su osobe sa invaliditetom višestruko u većem riziku od svih vrsta nasilja kao i od rodno zasnovanog nasilja. 

“Nažalost, mi nismo izuzetak jer rodno zasnovano nasilje jeste zastupljeno i u BiH prema osobama sa invaliditetom. U upitnicima su najviše istakli psihološko nasilje ali su prisutne i druge vrste nasilja. Ekonomsko nasilje posebno kao i fizičko. Identifikovali smo i to da osobe sa invaliditetom često ne prepoznaju da su žrtve nasilja”, dodala je Đokić.

Problem je što nemaju statistiku o broju slučajeva nasilja.