Savjet ministara BiH je donio Odluku o kriterijumima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u ukupnom iznosu 2.406.000,00 KM.

Najviše grant sredstava namijenjeno je za stambeno zbrinjavanje Roma (1 milion KM), za zapošljavanje Roma (600.000,00 KM), za zdravstvenu zaštitu Roma (302.000,00 KM), te za njihovo obrazovanje (48.000,00 KM).

Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom vrijedan je 100.000,00 KM, a za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom grant iznosi 66.000,00 KM, dok je vrijednost granta za podršku udruženjima nacionalnih manjina 130.000,00 KM.

Za udruženja porodica nestalih osoba u BiH grant iznosi 40.000,00 KM, za organizacije za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH 50.000,00 KM, dok je za aktivnosti prema iseljeništvu grant vrijedan 10.000,00 KM, a 60.000,00 KM namijenjeno je za nevladine organizacije (NVO), uključene u zaštitu trgovine ljudima.

Ova grant sredstva će biti dodjeljena putem javnog poziva, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će za svaki grant pojedinačno objaviti javni poziv na svojoj veb stranici i obavijest o objavi javnog poziva u tri dnevna lista koji se distribuišu u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će provesti kompletnu proceduru u vezi sa dodjelom grant sredstava za 2020. godinu prema odredbama ove odluke, a nakon toga sačiniti i Savjetu ministara BiH dostaviti na usvajanje odluku o dodjeli grant sredstava ovog ministarstva.