Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojio je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2022. godine u skladu sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara BiH.

Strategija upravljanja dugom BiH se zasniva na entitetskim i Brčko Distrikt strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH. Sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti te definiše srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.

Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljiviji nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje.
Ministarstvo finansija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definisane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2019 – 2022. godine.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH biće objavljena na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

SMANJITI BUDŽETSKE TROŠKOVE

Na sjednici je usvojena Informacija o prijedlogu saradnje između društva „Orakl BH“ i Savjeta ministara BiH i zaključivanju Memoranduma o razumijevanju.

Ministarstvo komunikacija i transporta formiraće radnu grupu sastavljenu od svojih i predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Uprave za indirektno oporezivanje, koja će u saradnji sa Orakleom sačiniti analizu korištenja Orakl proizvoda u institucijama Savjeta ministara BiH, te predložiti efikasniji, transparentniji i efektivniji model upravljanja sa glavnim ciljem smanjenja ukupnih budžetskih troškova za Orakl proizvode koje koristi Savjet ministara.

Savjet ministara BiH na ovaj način želi da podrži razvoj i unapređenje javne uprave, posebno u dijelu provođenja strateških dokumenata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.
Područja saradnje sa Orakl BH su, između ostalog, intenzivnija digitalna transformacija Savjeta ministara te unapređenje usluga i servisa za građane.

REALIZOVANO VIŠE OD 65% AKTIVNOSTI

Institucije Savjeta ministara BiH u prošloj godini su realizovale 80 od planiranih 122 aktivnosti (65,57%) iz Akcionog plana za implementaciju Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (EU). U toku je realizacija 12 aktivnosti, dok 30 aktivnosti nije realizovano.

Navodi se ovo u Informaciji Direkcije za evropske integracije o realizaciji Akcionog plana Savjeta ministara BiH za implementaciju Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU za 2019. godinu, koju je usvojio Savjet ministara BiH.

Informacija obuhvata podatke dobijene iz 21 institucije na nivou Savjeta ministara BiH.

Planirane aktivnosti su imale za cilj da stimulišu potrebu građana za pribavljanjem blagovremenih i tačnih informacija o procesu pristupanja, da pridonesu boljem razumijevanju implikacija pristupanja EU za BiH i njene građane, kao i da se spriječi dezinformisanje i nerealna očekivanja u vezi sa koristima od evropskih integracija.

BDV U SEKTORU POLJOPRIVREDE POVEĆAN ZA 12%, A SMANJEN BROJ ZAPOSLENIH U 2018.

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, sa odgovarajućim zaključcima.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dostaviće ovaj izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH.

Podaci iz izvještaja ukazuju da je bruto dodana vrijednost u sektoru poljoprivrede porasla za oko 12% u odnosu na 2017. Broj zaposlenih u sektoru poljoprivrede u 2018. godini je smanjen za 12 hiljada u odnosu na prethodnu godinu, a istovremeno je povećana površina poljoprivrednog zemljišta u upotrebi, i to u Republici Srpskoj za 6,2, u Federaciji BiH za 1,9%, i u Brčko Distriktu BiH za 1,6%.

Finansijska sredstva planirana Strateškim planom za 2018. godinu realizovana su u iznosu od 73% od planiranog, a od ukupno planiranih 66 podmjera, aktivnosti su vođene na implementaciji njih 40.

PROVOĐENJE OKVIRNE ENERGETSKE STRATEGIJE BiH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je Izvještaj o provođenju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koji sadrži informacije o provedenim aktivnostima u prošloj i onim planiranim za ovu godinu.
Strategijom je definisano pet ključnih strateških ciljeva do 2035. godine: efikasno korištenje resursa, bezbjedna i pristupačna energija, efikasno korištenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini, te razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

U PROAKTIVNOM NADZORU 2019. KONTROLISANA 193 RAZLIČITA NEPREHRAMBENA PROIZVODA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o stanju u oblasti nadzora nad tržištem neprehrambenih proizvoda u BiH za 2019. godinu, koji se provodi s ciljem postizanja većeg stepena zaštite potrošača, obezbjeđivanja slobodnog ketanje roba i fer tržišne konkurencije.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i nadležne inspekcije entiteta i Brčko distrikta BiH provode aktivnosti proaktivnog i reaktivnog nadzora nad tržištem, i na taj način vrše provjeru usklađenosti neprehambenih proizvoda stavljenih na tržište naše zemlje sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

Tokom 2019. godine realizovan je proaktivni nadzor za 23 grupe proizvoda, obavljeno 228 inspekcijskih kontrola, u okviru kojih su kontrolisana 193 različita proizvoda, od čega 121 model (63%) nije ispunjavao propisane bezbjednosne zahtjeve. Kao rezultat aktivnosti sa tržišta je povučeno 6.278 komada proizvoda, od čega je uništeno 4.543. Poslovni subjekti su, dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa, uskladili 9.464 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

Agencija je u prošloj godini pokrenula 24 predmeta reaktivnog nadzora nad tržištem, a sa tržišta je povučeno i vraćeno od potrošača 7.312 komada, dok je uništeno 324 komada bezbjednih proizvoda. Izvršeno je usklađivanje 21.497 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM PROGRAMU KONTROLE OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu, koji je pripremila Agencija za bezbjednost hrane BiH.

U sklopu programa monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla Agencija za bezbjednost hrane BiH tokom 2019. godine analizirala je ukupno 195 uzoraka, od čega u Federaciji BiH i Republici Srpskoj po 94 uzorka i sedam u Brčko Distriktu BiH.

Od ukupno 195 uzoraka, domaćeg porijekla je bilo 119 ili 61%, porijeklom iz uvoza 74 uzorka ili 37,9%, a za dva uzorka ili 1,1% porijeklo je nepoznato.

Od tog broja, 54 uzorka (27,7%) su sadržavala ostatke pesticida u/iznad nivoa kvatifikacije.
Savjet ministara BiH je zadužio Agenciju za bezbjednost hrane BiH da kontinuirano, u saradnji s nadleženim organima entiteta i Brčko Distrikta, provodi neophodne aktivnosti u vezi sa planiranjem, pripremom i provođenjem programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH.