Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama HNK, na sjednici u Mostaru.

Skupština je prihvatila dopunu dnevnog reda, a koja se odnosila na odluku o kategoriji zaštićenog dijela prirode pećine Vjetrenica s dijelom Popovog polja i zaključak kojim se nalaže Vladi HNK-a da pripremi Informaciju o stanju u zdravstvenom sistemu i zdravstvenoj zaštiti u HNK-u.

Skupština je usvojila i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK-a i naložila nadležnom ministarstvu da u roku od 60 dana organizira javnu raspravu.

Donesena je Odluka kojom se usvaja Strategija razvoja lokalnih puteva HNK-a za period 2020.-2030. godine.

Skupština HNK-a je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Osnovne djelatnosti Odgojnog centra su između ostalog: prevencija, dijagnostika i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika i izvršenja odgojne preporuke i mjere upućivanja u odgojni centar za maloljetnike, izrečene maloljetnom učinitelju kaznenog djela, saopćeno je iz kantonalne Skupštine.