Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na mjesto predsjedavajućeg Zakonodavno-pravne komisije imenovali samostalnog zastupnika Aljošu Čamparu, a Samira Suljevića (SDP) na mjesto zamjenika predsjedavajućeg.

Na pozicije članova komisije, imenovani su: Haris Zahiragić (SDA), Vildana Bešlija (NS), Sakib Kasapović (NIP), Alma Hasanbegović (NS) i Mirsad Dupovac (SDP).

U komisiju za sigurnost imenovani su: Elvedin Okerić (NiP – predsjedavajući), Vibor Handžić (NS – dopredsjedvajaući), Aljoša Čampara (samostalni), Igor Stojanović (SDP), Faik Špago (NiP), Redžo Lemezan (NS) i Muhamed Budimlić (SDP).

Izmjene Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća skinute su s dnevnog reda na inicijativu zastupnice Stranke demokratske akcije (SDA) Jasmine Bišćević Tokić, jer je taj zakon osporio Ustavni sud FBiH.

Odluka o izmjenama Zakona ticala se spajanja prijašnjeg ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministarstva komunalne privrede i infrastrukture u formu jednog zajedničkog ministarstva – kazala je Bišćević-Tokić.

Na sjednici je također izmijenjen naziv ulice na području Općine Vogošća-MZ “Kobilja glava”, riječ je o ulici Slatinski put koja je preimenovana u ulicu Abaza Zekovića.