Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je Odluku o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Kovida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 %, Republici Srpskoj 37% i Brčko Distriktu BiH 2%.

Kako je saopšteno, Savjet ministara BiH obezbijedio je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama budžetskih sredstava, koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom Kovida-19.

Pet miliona evra za smanjenje posljedica Kovida-19

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, u iznosu pet miliona evra za smanjenje posljedica Kovida-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona evra i namijenjenog suzbijanju posljedica Kovida-19 za mala, srednja i mikro preduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za BiH.

Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica Kovida-19. Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikro preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Takođe, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh. učešćem u Evropskom fondu do 31. 12. 2030. godine.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Materijalni troškovi institucija BiH smanjeni za oko 9,9 miliona KM

SMBiH usvojio je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period januar – jun 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 472.096.710 KM i veći su za 3% u odnosu na planirane. Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u istom periodu iznosili su 417.802.335 KM ili 91% u odnosu na polovinu sredstava Budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 59% u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Kako je saopšteno, u ovom periodu su smanjeni ukupni materijalni troškovi za oko 9,9 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše su smanjeni putni troškovi, i to za oko 3,9 miliona KM ili 54% u odnosu na isti period prethodne godine.

Produžen rok za ispunjenje zadataka Komisije za državnu imovinu

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom.

Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dati u nadležnost Komisije, i to do 31. marta 2021. godine.

  • Na sjednici je usvojena i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 miliona evra. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.
  • Takođe, Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za projekat “Obnova voznog parka za javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo – II faza”, vrijedan 20 miliona evra. Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, sa alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo. Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta sa 10 miliona evra iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).