Savjet ministara Bosne i Hercegovine održao je sjednicu na kojoj je, između ostalog, prihvatio Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 75 miliona američkih dolara.

Naglašeno je da delegacija BiH treba da tokom pregovora za zaključivanje ovog sporazuma istakne potrebu smanjivanja planiranih previsokih troškova upravljanja i monitoringa projekta u iznosu od oko pet miliona američkih dolara, jer bi se ta sredstva mogla usmjeriti za razvoj zdravstvenih ustanova u BiH.

Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje, kao ključnu zajedničku temu. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH.

Riječ je o veoma povoljnom zajmu sa rokom otplate do 35 godina, s alokacijom na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će se dogovoriti tokom pregovora.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Prijedlog sporazuma Savjetu ministara BiH na razmatranje.

U aprilu prijavljen 1.381 ilegalni migrant

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o stanju u oblasti migracija za april 2021. godine, koju će Ministarstvo bezbjednosti BiH dostaviti Predsjedništvu BiH.

U aprilu 2021. godine je Službi za poslove sa strancima prijavljen 1.381 nezakoniti migrant, što je 15% više u odnosu na prethodni mjesec. Među migrantima su najbrojniji državljani Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Eritreje i Irana.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 1.323 osobe, a zahtjev je podnijelo njih 14, odnosno 1%.
Služba za poslove sa strancima u aprilu je izrekla 61 mjeru protjerivanja, za 38 osoba odredila mjeru nadzora, a za 15 osoba ograničila kretanje na određenom mjestu ili području.

U zemlju porijekla ili zemlju koja ih prihvata udaljeno je 58 osoba, i to na dobrovoljnoj osnovi (71%), putem Programa asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR, 22%) i putem sporazuma o readmisiji.
Putem sporazuma o readmisiji sa Srbijom i Crnom Gorom vraćene su četiri osobe.

Formiran koordinacioni tim za bezbjedan povratak bh. državljana iz zona sukoba Sirije i Iraka

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka, s ciljem efikasnijeg procesa povratka i reintegracije bh. državljana.

U Koordinacioni tim imenovani su predstavnici Tužilaštva BiH, državnih ministarstava bezbjednosti, spoljnih poslova, za ljudska prava i izbjeglice, civilnih poslova, pravde, Obavještajno-bezbjednosne agencije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Državne agencije za istrage i zaštitu. Članovi tima su i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH i policije Brčko Distrikta BiH, kao i entitetskih ministarstava zaduženih za zdravlje, socijalnu zaštitu i obrazovanje, te institucija u ovim resorima u Brčko Distriktu.

Koordinacioni tim je imenovan kao interresorno, stručno tijelo Savjeta ministara BiH za razvijanje sistema i procedura za bezbjedan, human i kontrolisan povratak i prihvat državljana BiH iz zona sukoba Sirije i Iraka, te koordiniranje procesa njihove repatrijacije.

Ministarstvo bezbjednosti će odmah nakon donošenja ove odluke sazvati prvi sastanak, koji bi trebao biti održan u narednih 15 dana.

Za modernizaciju puteva FBiH 50 miliona evra

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine 2016. godine u Sarajevu i Luksemburgu – Modernizacija puteva Federacije BiH.

Ugovor za modernizaciju puteva u Federaciji BiH, vrijedan 50 miliona evra, odnosi se na izgradnju novih dionica puteva i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminisanje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova, uključujući i tunel Crnaja, s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima na 35 dionica u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnoj dužini od 290 km.

Amandmanom se predlaže produženje roka za korištenje sredstava zajma do 23. februara 2023. godine, dok se rok za završetak radova produžava do 30. novembra 2022. godine. Do sada je povučeno više od 85% sredstava.

Istovremeno se projekat u manjoj mjeri restruktira, i to uvođenjem i finansiranjem rekonstrukcije puta Neum –Stolac (Vidovo polje) u dužini oko 1,3 km, a zbog nemogućnosti rješavanja imovinskih pitanja isključuju se određeni potprojekti Bosanski Petrovac – Drvar, izgradnja trake za spora vozila i granica RH / (Izačić) – Bihać, kružna raskrsnica Kamenica.

Za izgradnju GP Osoja milion KM

Savjet ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donio je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoje.

Odlukama je definisano da se višegodišnji projekat izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani umanji za jedan milion KM, a ova sredstva biće preusmjerena za realizaciju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoja.