Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку ради усклађивања са новим Законом о раду, који је општи пропис у овој области.

Закон о раду више не познаје појам већински Репрезентативни синдикат и Удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су њиме, између осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу РС.

Одредбе Закона о штрајку потребно је ускладити и са новим правним институтима прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова који је на снагу ступио у новембру 2016. године, а којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова.

На сједници је утврђен и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској по хитном поступку, чији су разлози за доношење првенствено потреба продужавања рока до којег образоване лабораторије могу обављати послове припреме мјерила за верификацију.

Измјене и допуне овог закона искориштене су за прецизирање одредаба, као и њихово потпуније уређивање.

Овим приједлогом брисане су одредбе које уређују статус и задатке Савјета за метрологију Републике Српске, чиме се укида ово савјетодавно тијело Владе.

С обзиром на то да је основни задатак Републичког завода за стандардизацију и метрологију да врши надзор над верификованим мјерилима, те имајући у виду досадашње рјешење које може довести у питање објективност приликом њиховог контролног прегледа, предложено је ново рјешење, у складу са којим контролу мјерила у употреби може обављати само Завод, а не и овлаштена тијела.

На овај начин успоставља се непристрастан систем провјере исправности мјерила која су у употреби.

У досадашњој примјени Закона уочени су недостаци који се односе на једнак третман неправилности које учини овлаштено тијело, без обзира на тежину те неправилности. У вези са тим предложено је рјешење којим је прописано у којим случајевима директор Завода суспендује рјешење о овлаштењу, а у којим га укида.

Прописан је и максималан период трајања и правне посљедице суспензије, као и услови за подношење новог захтјева за овлашћивање.

С циљем континуираног функционисања метролошког система, предлаже се продужавање рока до којег образоване лабораторије могу обављати послове припреме мјерила за верификацију, а који се предлаже до 31. децембра 2022. године.

Ова измјена била је и основни разлог за стављање овог закона у процедуру по хитном поступку.