Влада Федерације БиХ закључила је данас на сједници у Сарајеву да ће, на име мјера за ублажавање економских посљедица пандемије коронавируса, осигурати још 100 милиона конвертибилних марака (КМ). Укупна средства ће бити расподијељена на основу јединствене уредбе коју ће Влада донијети на наредној сједници, а по програмима пет министарства.

Претходно је Влада разматрала информације Федералног министарства околиша и туризма, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Федералног министарства промета и комуникација и Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о посљедицама пандемије коронавируса по економију, с предложеним даљњим мјерама за њихово ублажавање.

На иницијативу Федералног министарства здравства Влада је размотрила стање у здравству, а закључено је да и овом сектору треба омогућити финансијску помоћ због великих напора и трошкова у борби против пандемије коронавируса.

Од укупног износа ће за мјере отклањања посљедица по туризам и угоститељство бити издвојено 30 милиона КМ. За финансијску помоћ с циљем ублажавања негативних економских посљедица проузрокованих појавом коронавируса за мјере откупа и извоза тржишних вишкова, подршке производњама пољопривредно-прехрамбених производа оријентисаних извозу и повећању конкурентности домаће производње на иностраном тржишту превиђено је десет милиона КМ. За мјере у области цестовног, жељезничког и зрачног промета планирано је 20 милиона КМ, док ће за одржање текуће ликвидности, обртна средства и довршетак инвестиција започетих прије пандемије привредним друштвима из области енергије, рударства и индустрије бити усмјерено 30 милиона КМ, а за здравство десет милиона КМ.

Федерална влада је одобрила издвајање 20 милиона КМ из буџета за 2020. годину с циљем повећања укупних средстава Гаранцијског фонда при Развојној банци Федерације БиХ. Ова средства ће бити издвојена с позиције капиталних трансфера финансијским институцијама – Гаранцијском фонду при Развојној банци Федерације БиХ.

Додатна средства за повећање укупних средстава фонда у износу од 20 милиона КМ планирана су у буџету за 2020. годину. С обзиром на то да укупна средства фонда тренутно износе 80 милиона КМ, што чини гарантни потенцијал од 400 милиона КМ, било је нужно одобрити издвајање од 20 милиона КМ како би укупна средства фонда била повећана на 100 милиона КМ и осигуран гарантни потенцијал од 500 милиона КМ, колико износи и укупан обим гаранција које ће бити одобраване по усвојеним кредитно-гарантним програмима Владе Федерације БиХ.

Влада Федерације БиХ је подржала иницијативу да кредитним задужењем код Међународне банке за обнову и развој буду осигурана средства за Пројект хитне подршке фирмама у Босни и Херцеговини. Задужење ФБиХ би, по овом кредиту, износило до 45 милиона еура, а укупан износ намијењен БиХ, као и коначна алокација средстава између ентитета бит ће усаглашени током преговора.

Федерално министарство финансија, Федерално министарство развоја, предузетништва и обрта и Развојна банка ФБиХ су задужени да у тим за преговоре о овом зајму именују овлаштене представнике. Коначна одлука о задужењу биће донијета по окончању преговора с Међународном банком за обнову и развој.

Изградња дионице Бутила-Влаково- Мостарско раскршће од јавног интереса за ФБиХ

Федерално министарство финансија ће Влади Федерације БиХ поднијети информацију о преговорима, као и текст усаглашеног споразума о зајму између Међународне банке за обнову и развој и БиХ. Ово министарство је задужено и да овај закључак достави Министарству финансија и трезора БиХ ради провођења даље процедуре у вези с кредитним задужењем.

Федерална влада је прихватила иницијативу федералног премијера Фадила Новалића за покретање активности на изради новог Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа. Влада је задужила Федералну управу цивилне заштите, у сарадњи с кантоналним и локалним нивоима власти, те Савезом опћина и градова у ФБиХ, а рок за доставу преднацрта Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа је 90 дана.

Како је образложено, Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа донесен је 2003. године и до данас је два пута измијењен и допуњен.

У условима пандемије изазване коронавирусом, искуство показује да је потребно ојачати спремност за ефикаснији одговор на катастрофе и осигурати постојање капацитета за ефикасан опоравак. Учинци природне и друге несреће производе директне и индиректне посљедице по живот и здравље људи, материјална добра и друштвену заједницу у цијелости.

Федерална влада утврдила је да је изградња дијела сарајевске обилазнице на дионици ЛОТ 3 Бутила – Влаково – Мостарско раскршће од јавног интереса за ФБиХ и да је корисник експропријације некретнина потребних за њену изградњу ЈП Аутоцесте ФБиХ, којем је наложено да покрене овај поступак. Како је образложено, Влада ФБиХ је 2011. године донијела одлуку о утврђивању јавног интереса за изградњу дијела сарајевске обилазнице.

С обзиром да је у дијелу трасе дошло до измјене пројектног рјешења, самим тим је измијењен и елаборат експропријације за потребу изградње из априла 2018. године, којим су обухваћене нове парцеле или пак дијелови раније потребних парцела у мањим површинама.

Иновирана Листа лијекова

Федерална влада данас је измијенила одлуку о Листи лијекова обавезног здравственог осигурања ФБиХ. Ово је учињено након што је Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ на својој wеб страници објавила израчун цијена лијекова за 2020. годину. Такођер, данас је допуњена одлука о Листи лијекова у болничкој здравственој заштити ФБиХ, те је у дијелу листе “имуноглобулини“ додан нови облик лијека – отопина за ињекцију и нове јачине лијека. Кантони су обавезни усагласити кантоналне болничке листе лијекова у складу са овом одлуком у року 60 дана.

Влада ФБиХ је усвојила извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије обвезница на аукцији одржаној 8. септембра 2020. године, те ће о томе извијестити Федерални парламент. ФБиХ је понудила 40.000 обвезница номиналне појединачне вриједности 1.000 КМ, што укупно износи 40.000.000, с роком доспијећа од пет година. Од 33 понуде за куповину, прихваћено је осам, те је продано свих 40.000 обвезница укупне номиналне вриједности 40.000.000.

Највиша прихваћена цијена износила је 100,2936 уз каматну стопу 0,79 посто, а најнижа је износила 99,5614 уз каматну стопу 0,94 посто. Обвезнице, које на наплату доспијевају 9. септембра 2025. године, продате су по просјечној пондерисаној прихваћеној цијени од 99,9967, односно просјечно пондерисаној каматној стопи од 0,8507 посто на годишњем нивоу. Цјелокупну емисију обвезница купио је банкарски сектор.