Влада Федерације БиХ је, на данашњој сјединци у Сарајеву, утврдила и Парламенту ФБиХ на усвајање упутила приједлоге измјена и допуна шест федералних закона. Ријеч је о Закону о нотарима, Закону о регистрацији пословних субјеката, Закону о стварним правима, Породичном закону, Закону о насљеђивању и Закону о земљишним књигама.

Измјене и допуне су предложене с циљем проведбе пресуда Уставног суда ФБиХ који је оцијенио да поједине одредбе ових шест закона нису усуглашене с Уставом ФБиХ.

УТВРЂЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЧЕЛИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Федерална влада утврдила је и у парламентарну процедуру упутила и нацрт закона о измјенама и допунама Закона о начелима локалне самоуправе у Федерацији БиХ. Један од разлога за измјене и допуне је што постојећи закон предвиђа узајамну могућност тијела јединице локалне самоуправе усмјерену ка захтјеву за преиспитивањем одлуке или акта за који се сматра да је неуставан или незаконит. У случају непостизања истовјетног става на нивоу јединице локалне самоуправе предвиђен је поступак преиспитивања пред законом непрецизираним надлежним тијелом. Тиме настаје правна празнина која ствара тешкоће у досадашњој примјени закона.

Нова рјешења попуњавају ту правну празнину и стварају услове за отклањање евентуалних блокада у раду тијела јединице локалне самоуправе. Према новој одредби, надлежно тијело за преиспитивање одлуке вијећа, односно начелника или начелнице је тијело које је надлежно за надзор над примјеном закона који је повријеђен. Уколико у закону који је повријеђен није назначено тијело за надзор над примјеном закона, надлежно тијело је кантонално, односно федерално министарство надлежно за област локалне самоуправе, у овисности од тога је ли повријеђен кантонални или федерални закон.

Новине се односе и на мјесне заједнице, а циљ је постизање неопходног минимума једнообразности на нивоу ФБиХ, те прецизније дефинирање тијела мјесне заједнице, послова које обављају, овлаштених подноситеља иницијативе за оснивање мјесне заједнице, садржине аката који се односе на рад мјесне заједнице као и извора финансијских средстава. Због потребе увођења веће повезаности мјесних заједница с јединицом локалне самоуправе предложено је формирање Колегија мјесних заједница, појашњавају из Владе ФБиХ.

УТВРЂЕН НАЦРТ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Федерална влада утврдила је нацрт Закона о адвокатури који уређује адвокатску дјелатност, услове за обављање адвокатуре, права и дужности адвоката, престанак права на обављање адвокатуре и привремену забрану обављања адвокатске дјелатности, адвокатског стручног сарадника и приправника, адвокатски испит и стручно усавршавање. Такођер, уређени су организација адвокатуре, финансирање адвокатских комора, дисциплинска одговорност и заштита права адвоката, адвокатских стручних сарадника и приправника.

Разлог за доношење овог закона јесте дефинирање квалитетног законског оквира за обављање адвокатске дјелатности. Закон о адвокатури у ФБиХ донесен је 2002. године и до дана израде овог преднацрта је претрпио више измјена и допуна.

Влада ФБиХ је разматрала иницијативу за доношење закона о измјени и допуни Закона о припадности јавних прихода у ФБиХ коју је поднијело Опћинско вијеће Опћине Пале, а којом је тражена допуна члана 12а. Закона о припадности јавних прихода у ФБиХ. Ријеч је о члану који уређује израчун прихода од индиректних пореза који припадају јединицама локалне самоуправе. Влада сматра да би реализација иницијативе за повећање средстава Опћини Пале и другим јединицама локалне самоуправе на које би се односио нови критериј у расподјели прихода узрокавала смањење прихода осталих јединица локалне самоуправе, што мора бити праћено адекватним анализама предлагача измјене прописа, правне и анализе ефеката повећања и смањења средстава свим јединицама локалне самоуправе и посљедицама по буџет због њене примјене.

Федерална влада је мишљења да је наведена одредба члана 2. став (1) тачка 1.6 Закона о министарским и владиним и другим именовањима ФБиХ прецизна, јасна и да њена проведба није упитна, те да не постоји потреба за њеним аутентичним тумачењем, како је то тражено иницијативом Елвире Мехић, предсједавајуће Опћинског вијећа Опћине Босанска Крупа.

ИЗМИЈЕЊЕНА УРЕДБА О ВЕРИФИЦИРАЊУ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

Федерална влада донијела је уредбу о измјени уредбе о поступку верифицирања тражбина и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у ФБиХ којом је прописано да период за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње почиње 1. октобра 2020. и траје до 30. новембра 2020. године, а надлежна агенција дужна је завршити поступак верификације најкасније до 31. децембра 2020. године. Измјеном уредбе омогућено је старим девизним штедишама да у редовном поступку верифицирају своја потраживања по основу рачуна старе девизне штедње, чиме ће бити директно избјегнути трошкови по основу доказивања висине потраживања по том основу у судском поступку, истакнуто је из Владе ФБиХ.