МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин
Лекција за ученике 7. разреда
Назив лекције: Углови, троуглови – Вјежба

Задаци.

  1. У једној равни задати су угао β и тачка С. Нацртај у тој равни угао ɣ, такав да је β = ɣ и да му краци буду:

а) паралелни крацима угла β
б) окомити крацима угла β

  1. Тупи угао који трансферзала образује са једим од праваца има мјеру β = 115º. Одреди мјесре осталих углова.
  2. Ако за два произвољна троугла вриједе једнакости а = а1, ц = ц1 и β = β1, да ли су они подударни троуглови?