МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Збир унутрашњих углова многоугла

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 8. разреда

Задаци.

  1. Израчунај збир унутрашњих углова дванаестоугла.
  2. Који угао има збир унутрашњих углова 2160°?
  3. Збир вањских углова многоугла је за 1260° мани од збира његових унутрашњих углова. Који је то многоугао?
  4. Одреди број страница многоугла ако збир његових унутрашњих углова износи као 12 правих углова.
  5. Одреди углове петоугла ако се они односе као 2:1:3/2:3:2:5.