МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Рачунске операције с полиномима

Задаци.

  1. Средити полином и одредити његов степен

(-2x+y)⋅3y-4x⋅(5x-2y)=

  1. Поједноставити израз

а²⋅(а+2)+(2а²-1)⋅(3-2а)=

  1. Поједноставити израз неизрачунавајући његову вриједност ц=-2а:

6ц⁴-3ц³⋅(ц²+2ц-1)+(ц+4)⋅(ц-2)=

  1. Производу збира и разлике монома2аи3б додај разлику квадрата тих монома и среди тај израз.