Делегати Дома народа Парламента Федерације БиХ на данашњој сједници су закључком предложили Федералној влади да у сурадњи и договору с кантоналним владама изради заједнички правни акт којим ће регулирати поступање у смислу заштитних и других мјера, а на темељу седмодневне инциденце и броја хоспитализираних пацијената, с циљем ефикаснијег поступања надлежних тијела у тренутној епидемиолошкој ситуацији.

Другим закључком је Дом народа иницирао Вијећу министара БиХ да измијени садашња правила те за стране држављане који улазе у Босну и Херцеговину преко државне границе уведе обавезу да покажу негативан ПЦР или антигенски тест, не старији од четрдесет осам сати или потврду о прележаном ЦОВИД-у не старију од шест мјесеци или, пак, потврду да су вакцинисани против те болести.

Ови закључци су донесени након што је делегатима на сједници Дома народа Федералног парламента предочено више периодичних информација о епидемиолошкој ситуацији у Федерацији БиХ, почев од краја фебруара до 12. априла ове године.

Члан Кризног штаба Федералног министарства здравства Сањин Муса рекао је у уводном обраћању да је ситуација боља него на почетку трећег вала епидемије ЦОВИД-а, али да и даље изискује опрез.

Раније је уведена пракса да се током актуелне епидемије, члановима Представничког дома и Дома народа подносе редовне периодичне информације о епидемиолошкој слици у Федерацији БиХ.

Дом народа прихватио законе о стечају и финансијској консолидацији предузећа

Дом народа прихватио је већином гласова Приједлог закона о стечају, који је Федерална влада упутила у парламентарну процедуру по хитном поступку.

Наводећи разлоге за доношење овог закона, а на основу анализе у примјени досадашње легислативе, Влада ФБиХ је образложила да се новим законом уређује предстечајни поступак којим се уводи финансијско и оперативно реструктурирање привредних субјеката.

У предстечајном поступку омогућено је неликвидном привредном друштву да закључи нагодбу с повјериоцима с циљем лакшег и повољнијег измирења новчаних обавеза. Тиме би се избјегао стечај привредног друштва и оно би наставило пословну дјелатност, а повјериоци били намирени боље него у стечајном поступку који дуго траје и пуно кошта.

Овај закон, навела је Влада ФБиХ, прописује да је Финансијско информатичка агенција – ФИА овлаштена да покрене прекршајни поступак против стечајног дужника, односно органа овлаштеног за његово заступање, ако стечајни дужник, односно овлаштени орган не поднесе приједлог за отварање стечајног поступка у року 60 дана од дана наступања платежне неспособности.

Прописивање надлежности за ову агенцију да покреће прекршајни поступак против стечајног дужника, односно органа овлаштеног за заступање, изузетно је важно и од значаја за благовремено покретање стечајног поступка јер важећи закон о стечајном поступку није прописивао који је орган надлежан за надзор над примјеном одредбе која се тиче благовременог покретања поступка и који би изрицао санкције стечајном дужнику, односно органу овлаштеном за заступање стечајног дужника, усљед неблаговременог покретања поступка.

С обзиром на то да су овим законом прописане додатне надлежности ФИА-и у погледу стечајног поступка, хитно је потребно приступити одговарајућим измјенама и допунама Закона о ФИА-и те на тај начин ускладитти ова два закона.

Новим законом, наводи Федерална влада, скраћени су рокови за предузимање појединих радњи у поступку и одређене у санкције за стечајног управника и друге учеснике у поступку уколико касне у провођењу потребних радњи јер је у пракси као слабост стечајног поступка уочена његова дужина трајања, која с једне стране повећава трошкове стечајног поступка, а с друге, стање одуговлачи намирење повјерилаца. Осим тога, утврђен је начин праћења извршења одређених радњи у поступку од предсједника судова и руководилаца органа управе, зависно од тога да ли је ријеч о судским или управним поступцима.

Посебно су обрађене одредбе закона које се односе на стечајног управника. Пооштрени су услови за избор стечајних управника који морају положити испит за ту дужност и стално радити на едукацији и личном усавршавању.

Повећан је степен контроле рада управника, као појачан степен контроле од стечајног судије. Такођер, лимитиран је број стечајних предмета које може водити један стечајни управник, на два предмета. Одређено је и обавезно осигурање стечајних управника за све ризике који се односе на њихово професионално дјеловање.

Велики проблем у стечајном поступку је систем обавјештавања странака с обзиром на велики број странака и других учесника стечајног поступка те несређену документацију привредних друштава над којима се отворе стечајни поступци.

Рјешење је у новом закону нађено у објави одлука суда и кореспонденције путем интернета и интернет странице одређених институција и агенција, уз задржавање постојећег начина обавјештавања.

Права радника по основу њихових потраживања су у потпуности заштићена и радници и пријашњи радници стечајног дужника су у повољнијем положају у односу на важећи закон.

Наиме, осим што радници и пријашњи радници стечајног дужника имају право на сва потраживања настала до дана отварања стечајног поступка у пуном бруто износу, у првом исплатном реду, овим законским текстом су из првог исплатног реда искључени чланови управе друштва, чланови надзорног одбора и одбора за ревизију с обзиром на то да је ријеч о питању одговорних особа које су својим поступањем доприњеле неповољном стању дужника, а њихова потраживања у стечајном поступку су јако велика, навела је, између осталог, Федерална влада као предлагач новог закона о стечају.

Дом народа је већином гласова, по скраћеном поступку, прихватио и Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији привредних друштава у ФБиХ, чији је предлагач такођер Федерална влада.

У образложењу приједлога за доношење овог закона по скраћеном поступку, Влада наводи да су досљедним праћењем примјене Закона о финансијској консолидацији привредних друштава утврђене препреке на реализацији одлука о финансијској консолидацији привредних друштава.

Имајући у виду да је тај закон темпоралног карактера, односно да се започети поступци финансијске консолидације требају окончати до 31. децембра 2021. и да су привредна друштва захтјеве за одобравањем ових поступака могла подносити до 8. фебруара 2020. године, а након више одржаних састанака о овој теми с привредним друштавима која би ишла у поступак финансијске консолидације, констатовано је да је по садашњим законским актима то није могуће.

Такођер, уважавајући стање укупне привреде за вријеме и послије проглашења стања несреће узрокованог појавом коронавируса, Влада је сматрала да би доношење закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији привредних друштава омогућило привредним друштвима да лакше превазиђу настале проблеме у пословању.

С обзиром на то да постоји опасност од покретања судских поступака од субјеката обухваћених финансијском консолидацијом, то се у конкретном случају ради о измјенама Закона за које постоји неодложна потреба, а како би се избјегле штетне посљедице за Федерацију БиХ, образложила је Влада ФБиХ.

Она је у процедуру упутила и Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова, који је прихваћен такођер већином гласова.

За разлику од претходна два акта, одобрена од Дома народа по скраћеном поступку, овај је прихваћен у редовној процедури.

Одобрен финансијски план Заводу за трансфузијску медицину ФБиХ

Дом народа одобрио је већином гласова овогодишњи финансијски план Федералном заводу за трансфузијску медицину.

Делегати су од Владе ФБиХ затражили да испоштује ранији закључак овог дома те ребалансом овогодишњег федералног буџета осигура додатних 375.000 КМ за тај завод, чији је буџет, по ријечима директорице Аиде Ђозо, из необјашњивих разлога умањен за наведени износ већ седам година.

Ђозо је казала да су овогодишњи приходи Завода планирани у износу од око 6,8 милиона КМ те додала да оснивач ове стратешке институције издваја само 1,1 милион КМ.

По њеним ријечима, овогодишњи финансијски план не може покрити текуће послове Завода и стални раст потреба корисника нити потребе за набавком опреме и инвестиционим улагањима.

Делегатима је предочена одлука Владе ФБиХ о издвајању новца у Фонд солидарности за ову годину у којој се наводи да ће се у овај фонд издвајати 10,2 посто од укупних прихода остварених на основу доприноса за обавезно здравствено осигурање.

Сједница Дома народа је завршена, а датум наредне ће бити познат накнадно.