Дрвни се­кто­р БиХ у прва два мје­се­ца ове го­ди­не остварио је извоз у вриједности 215.159.551 КМ, што је за 6,1 посто више него у истом периоду прошле године, те је добар показатељ имајући у виду да су и у прва два мјесеца прошле године остварени добри извозни резултати.

На сје­дни­ци Скуп­шти­не Асо­ци­ја­ци­је дрвне ин­дус­три­је и шу­мар­ства Вањскотрговинске коморе БиХ је истакнуто да је покривеност увоза извозом била 347,1 посто.

Компаније су, како је констатовано, уложиле велике напоре како би одржале производњу, углавном сачувале запослене и оствариле добре извозне резултате. Због значајног пораста цијена сировина и репроматеријала, компаније ће морати усклађивати продајне цијена готових производа, али водећи рачуна да буду конкурентне.

Извоз дрвног сектора у прошлој години износио је 1.312.850.909 КМ или 1,3 посто мање него у 2019. што је доста добро када се имају у виду све потешкоће са којима су се привредници суочавали. Намјештај је у укупном извозу учествовао са 44,1 посто или 578.769.599 КМ, што је за 3,1 посто више него 2019.

Увоз дрвног сектора је лани износио 377.596.476 КМ или 11,9 посто мање него предходне године, а покривеност увоза извозом је била 347,7 посто.