ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2020. У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

  1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правилима о поступању БХРТ‐а током изборних активности за Локалне изборе 2020. (у даљем тексту: Правила) уређују се активности и поступање Радиотелевизије Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: БХРТ) у периоду изборне кампање за Локалне изборе 2020.

У складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, Правилником о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана расписивања избора до дана одржавања избора (у даљем тексту: Правилник), Кодексом о аудио-визуелним и медијским услугама радија (у даљем тексту: Кодекс),Упутством ЦИК-а о роковима у редосљеду изборних активности (Службени гласник БиХ, бр.25/20) те Уређивачким начелима Јавног радиотелевизијског система у Босни и Херцеговини, БХРТ ће пратити Локалне изборе 2020.

У смислу ових Правила, поједини појмови имају сљедеће значење:

‐ Централна изборна комисија БиХ је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

‐ Избори су Локални избори 2020. који ће бити одржани 15. 11. 2020.

‐ Политички субјект подразумијева политичку партију, независног кандидата, удружење, групу, коалицију или листу независних кандидата, овјерену за учешће на изборима у складу са Изборним законом БиХ

‐ Изборна кампања је период од 30 дана прије дана одржавања избора у којем политички субјект на законом утврђен начин обавјештава бираче и јавност о свом програму и кандидатима за предстојеће изборе

‐ Политичко оглашавање подразумијева емитовање и објављивање огласа, јавних позива, спотова и било којег другог вида јавног оглашавања политичких субјеката

‐ Цјеновник је Цјеновник услуга оглашавања политичких субјеката с општим условима на БХТ1 и БХ радију 1 за Локалне изборе 2020.

2. ПРОГРАМСКА ПРАВИЛА БХРТ‐а

1. БХРТ ће службену изборну кампању за Локалне изборе 2020. започети објавом у

програму 15. 10., а завршити 24 часа прије одржавања избора, дакле 14. 11. 2010. у 07.00 часова.

2. БХРТ ће у представљању изборних активности у својим програмима обезбиједити поштивање новинарских начела, општеприхваћених правила и начела професионалног и фер извјештавања, те гарантовати новинарску независност, професионалност и стручност.

3. У вријеме изборне кампање за Локалне изборе 2020. БХРТ ће производити и емитовати

посебан Изборни програм на БХТ1 и БХ радију 1 те садржаје за БХРТ портал.

4. Обавеза БХРТ је троминутно непосредно обраћање политичких субјеката на БХТ1, БХ радију 1 који су се јавили на позив БХРТ‐а за непосредно политичко обраћање. Датум почетка емитовања непосредног политичког обраћања је 15. 10. 2020., у термину од 17:45 до 18:00 на БХТ1 и од 11:15 до 11:30 на БХ радију 1. Редосљед емитовања троминутног непосредног обраћања политичких субјеката засниваће се на жријебању за утврђивање редосљеда политичких субјеката Централне изборне комисије БиХ. Редосљед емитовања непосредног обраћања БХРТ ће објавити на интернет страници www.bhrt.ba

6. БХРТ ће током изборне кампање омогућити свим политичким субјектима, који су се кандидoвали под једнаким условима, право на изношење ставова и политичку промоцију у складу са Правилником.

6. Кандидати/киње који/е су уједно и државни званичници неће имати повлаштен положај у односу на остале учеснике изборних програма БХРТ‐а. Њихове редовне активности неће се користити у изборне сврхе. Информисање о редовним активностима државних званичника биће у оквиру информативног програма БХРТ‐а, само када се ради о активностима које произилазе из законом утврђеног дјелокруга тијела којем припада и то без навођења њихове кандидатуре на изборима и страначке припадности.

7. У вријеме изборне кампање БХРТ ће посебно водити рачуна да се у програмима БХРТ‐ а,

информативним и другим емисијама које тематски нису у вези са изборним радњама учесника кампање, али би могле утицати на расположење бирача, поштује начело поштења, непристрасности и уравнотежености.

8. БХРТ ће у информативним емисијама и емисијама посвећеним Изборима упознавати грађане са изборним процесом те објављивати обавијести Централне изборне комисије БиХ које су од важности за правилност проведбе избора.

9. Политичку партију и коалициону листу у изборном представљању представља један (1) кандидат са листе те партије или коалиционе листе.

10. БХРТ ће при објави резултата истраживања јавног мнијења јасно и недвосмислено о томе обавијестити јавност наводећи:

‐ Име политичке странке, институције, организације или име лица које је наручило и платило истраживање

‐ Назив и сједиште институције која је провела истраживање

‐ Испитани узорак и могућност одступања у резултатима истраживања

‐ Период у којем је истраживање проведено

‐ Врсту истраживања и методологија

У периоду од 48 часова прије отварања бирачких мјеста па до затварања бирачких мјеста неће се објављивати резултати истраживања јавног мнијења.

11. Током изборне ћутње БХРТ неће објављивати процјене изборних резултата ни претходне, неслужбене резултате избора, као ни фотографије, изјаве и интервјуе кандидата нити ће наводити њихове изјаве или писана дјела.

12. За вријеме изборне ћутње БХРТ ће извјештавати о активностима Централне изборне комисије БиХ.

13. На дан Локалних избора 15. 11. 2020. БХРТ ће информисати грађане када се отварају и

затварају биралишта, извјештавати о току избора, могућим неправилностима у поступку избора, конференцијама за новинаре Централне изборне комисије БиХ и невладиних организација које надзиру проведбу избора.

14. БХРТ ће на дан одржавања Избора и након затварања бирачких мјеста реализовати специјални изборни програм уважавајући општеприхваћена правила и начела професионалног извјештавања.

15. БХРТ задржава право уређивања и других садржаја изборног програма изван обавеза

прихваћених овим Правилима.

16. У случају приговора изборних учесника на начин њиховог представљања, односно

заступљености или учесталости појављивања у емисијама БХРТ‐а, поступиће се у складу са

одредбама члана 16. 16 Изборног закона БиХ.

17. На исти начин, прописан Законом и предвиђеним роковима, БХРТ ће пратити локалне изборе у Мостару заказане за 20. 12. 2020.

3. ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ПРОГРАМИМА БХРТ-а

1. БХРТ ће у редовним и посебним информативним емисијама редовно објављивати све информације важне за Изборе и ток проведбе Избора.

2. Изборни садржај ће бити посебно означен препознатљивим аудио‐визуелним џингловима.

3. Политички субјекти имају право избора свог представника с тим да су дужни 24 часа прије снимања емисије јавити име и презиме учесника. Ако се представник не појави на договореном термину снимања, сматраће се да је политички субјект одустао од представљања.

4. Учесници у емисијама могу носити само беџеве, значке или друге симболе својих политичких партија или коалиција у складу са позитивним законским прописима Босне и Херцеговине.

5. Учесници у емисијама не смију остале учеснике вријеђати и омаложавати на националној, религиозној, полној или било којој другој основи. У таквим ситуацијама новинари имају право и обавезу да упозоре и прекину таквог саговорника.

6. Наступ политичког субјекта не може се замијенити музиком по његовом избору, ћутњом или неким другим неуобичајеним начином представљања.

7. Уредници, новинари и водитељи БХРТ‐а не смију у редовним и посебним емисијама износити своју евентуалну партијску припадност или симпатије. Они уредници, новинари и водитељи БХРТ‐а који су евентуално кандидати на изборним листама дужни су о томе, у писаном облику, обавијестити генералног директора који ће донијети одлуку о њиховом ангажману у БХРТ‐у током кампање.

8. Уредници, новинари и водитељи БХРТ‐а не смију учествовати у изборној кампањи, а ако имају власничког удјела у некој од агенција које раде за поједину политичку партију или коалициону листу дужни су о томе, у писаном облику, обавијестити генералног директора који ће донијети одлуку о њиховом ангажману у току кампање.

4. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ИЗБОРНИМ СКУПОВИМА И ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ИЗБОРНЕ ПРОМОЦИЈЕ

6. Информације о изборним скуповима, конференцијама за новинаре и сличним облицима изборне промоције БХРТ ће објављивати под једнаким условима.

7. Извјештавање са скупова, конференција за новинаре и сличних облика изборне промоције биће одвојено од осталог програма препознатљивим џинглом који ће БХРТ користити и у осталим информативним емисијама вијести везаним уз изборе.

8. Током једне емисије БХРТ неће објављивати прилоге с два или више страначких скупова,

конференција за новинаре или сличних облика изборне промоције исте политичке партије, односно истог носиоца листе. Трајање извјештаја са поменутих догађаја је максимално до 90 сек. за ТВ и максимално до 120 сек. за Радио.

9. Распоред емитовања садржаја са скупова, конференција за новинаре и осталих изборних догађаја условљен је искључиво технологијом производње програма и не може се на било који начин условљавати.

5. ПЛАЋЕНО ПОЛИТИЧКО ОГЛАШАВАЊЕ

1. БХРТ ће у својим програмима (БХ радио 1 и БХТ1) од 15. 10. кад званично почиње изборна кампања под једнаким условима омогућити свим политичким субјектима изборну промоцију објављивањем плаћеног политичког оглашавања у складу са Изборним законом БиХ (члан 16.12 и 16.13), Правилником (члан 8) и Цјеновником услуга оглашавања политичких субјеката с општим условима на БХТ1 и БХ радију 1 за дан Локалних избора 15. 11. 2020. (у даљем наставку Цјеновник).

2. БХРТ ће најкасније 15 дана прије почетка изборне кампање објавити свој Цјеновник на

интернет страници.

3. БХРТ ће промотивне поруке емитовати у складу са захтјевом наручиоца и законским

прописима.

4. БХРТ ће наруџбе са садржајем промотивне поруке запримати од политичких субјеката,

односно путем правних и физичких лица које су они овластили.

5. Наруџбе са садржајем оглашавања морају БХРТ‐у бити достављени најкасније 48 часова прије емитовања поруке.

6. БХРТ ће редовно достављати извјештај РАК‐у који ће садржавати податке дефинисане Правилником (члан 9).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Ова Правила усваја Пословодни одбор Радиотелевизије Босне и Херцеговине.

2. Ова Правила се објављују на интернет страници www.bhrt.ba када и ступају на снагу.

3. Кршење Правила као и других општих аката и законских прописа у вези са изборима од запосленика БХРТ‐а представља повреду радне обавезе.

ПДФ верзија на Босанском језик

ПДФ верзија на Српском језик

ПДФ верзија на Хрватском језик