Казалишно вијеће Загребачког градског казалишта Комедије расписало је натјечај за именовање равнатеља/равнатељице тога казалишта за сљедеће четверогодишње раздобље, који/која ће наслиједити актуалног в.д. равнатеља Дамира Лончара.

На темељу чланка 27. Закона о казалиштима (Народне новине 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) и чланка 27. Статута Загребачког градског казалишта Комедије од 30.3.2007., 06.12.2012., 12.11.2013. и 23.3.2015., Казалишно вијеће Загребачког градског казалишта Комедије расписује Натјечај за именовање равнатеља/равнатељице Загребачког градског казалишта Комедије, стоји у приопћењу објављеном у петак, 9. травња, на мрежним страницама Комедије.

Пријаве на натјечај с обвезном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објаве натјечаја у дневном тиску (НН), препоручено или особно на адресу: Загребачко градско казалиште Комедија, Загреб, Каптол 9, с назнаком “Натјечај за равнатеља/равнатељицу – НЕ ОТВАРАЈ”.

Увјети међу осталим траже од пријавитеља завршен преддипломски и дипломски свеучилишни студиј или интегрирани преддипломски и дипломски свеучилишни студиј или специјалистички дипломски стручни студиј. Надаље, пријавитељ мора бити истакнути и признати стручњак на подручју културе с најмање пет година рада у култури, те посједовати знање једног страног језика.

Детаљне пропозиције натјечаја доступне су на мрежним страницама Комедије.

Равнатељ/равнатељица именује се на темељу предложеног четверогодишњег програма рада који обавезно садржи финанцијски и кадровски план остварења предложеног програма.

Непотпуне и неправовремене понуде неће се разматрати. Кандидатом пријављеним на натјечај може се сматрати само особа која поднесе правовремену и потпуну пријаву те испуњава формалне увјете овог натјечаја. Кандидати ће бити обавијештени о избору равнатеља/равнатељице у року од 45 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Равнатеља/равнатељицу именује и разрјешава Градска скупштина Града Загреба на приједлог Казалишног вијећа, на вријеме од четири (4) године.

Основни програмски и финанцијски оквир за сљедеће четверогодишње раздобље Загребачког градског казалишта Комедија саставни је дио овог натјечаја. Основни програмски и финанцијски оквир за сљедеће четверогодишње раздобље, извјешће о пословању и оствареном програму те кадровски и финанцијски показатељи, доступни су кандидатима на увид у просторијама (тајништву) казалишта Комедије од дана објаве овога натјечаја у Народним новинама до истека рока за подношење пријава на овај натјечај, радним даном (понедјељак – петак), од 10 до 14 сати, уз претходну најаву.

Одлука о резултатима бит ће објављена на мрежним страницама сукладно чланку 10. ставку 1. точке 10. Закона о праву на приступ информацијама (Народне новине број 25/13 и 85/15).

Улогу в.д. равнатеља Комедије тренутно обнаша глумац Дамир Лончар.