Одржана је Хитна сједница Владе Федерације БиХ.

Федерална влада је утврдила коефицијент 1,00 (један) за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јануар – март (први квартал) 2020. године у оквиру трансфера за проведбу Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица, утврђеног овогодишњим Буџетом ФБиХ.

На основу овог коефицијента и утврђеног износа у члану 22. став (1) Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица бит ће утврђена и висина ове мјесечне новчане накнаде.

Утврђени коефицијент бит ће примјењиван за период јануар – март 2020. године, у складу с расположивим средствима Буџета ФБиХ за 2020. годину.

Одлука о накнади за производњу електричне енергије

Влада Федерације БиХ је на данашњој хитној, телефонски одржаној сједници, донијела Одлуку о утврђивању јединичног износа накнаде за потицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације (ОИЕиЕК) за други и трећи квартал 2020. године, у висини од 0,002555 КМ/кWх, без обрачунатог ПДВ-а.

Ову накнаду плаћају сви крајњи купци електричне енергије у Федерацији БиХ и она је исказана као посебна ставка на рачунима за електричну енергију.

Средства прикупљена по основу накнаде су приход Оператора за ОИЕиЕК и он их користи за исплату потицајног дијела из гарантоване цијене за произведену електричну енергију привилегованих производача, покривање (финансирање) трошкова свог рада и за трошкова уравнотежења електроенергетског система насталих због одступања у вриједностима планиране и произведене количине електричне енергије из постројења ОИЕиЕК.