Vlada Srbije donijela je danas odluku da Tuzlanskom kantonu uputi donaciju od 5.000 doza vakcina proizvođača “Astra Zeneka” s ciljem da se građanima tog dijela BiH pomogne u borbi protiv virusa korona i postizanju kolektivnog imuniteta.

Vlada Srbije je, između ostalog, usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim se preciznije definišu postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži.

Na ovaj način se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Srbije, odnosno ekološke mreže EU-NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtjevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Zakonskim rješenjima omogućeno je i formiranje Savjeta korisnika zaštićenog područja.