Objavljena je nova serija bilješki Svjetske banke, koje sagledavaju uticaj COVID-19 na fiskalnu politiku, finansijski sektor, vanjski sektor i privatni sektor na zapadnom Balkanu.

Ovim bilješkama je kompletiran nedavno objavljeni redovni ekonomski izvještaj za zapadni Balkan (RER) #17 i prateće bilješke za zemlje, koji su objavljeni 29. aprila i 29. maja, a daju projekcije makroekonomskih uticaja COVID-19 na zapadni Balkan. Ova završna grupa bilješki naglašava specifične teme za pojedine sektore politike fiskalnog, finansijskog i vanjskog sektora i uticaj na privatni sektor, kako ga vide firme, što je od kritičnog značaja za adekvatan srednjoročni odgovor politike na uticaje COVID-19.

Posljednje bilješke uključuju: ekonomski i socijalni uticaj COVID-19 na fiskalnu politiku, ekonomski i socijalni uticaj COVID-19 na finansijski sektor, ekonomski i socijalni uticaj COVID-19 na vanjski sektor, osjetljivost zapadnog Balkana na COVID-19: perspektiva na nivou firme.

Kompletni RER #17 za zapadni Balkan sada prikazuje cjelokupnu sliku uticaja pandemije COVID-19 na tu evropsku regiju i daje preporuke kako na adekvatan način dizajnirati opcije odgovora makro, socijalne i sektorski specifičnih politika u regiji u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.

Svi izvještaji se mogu preuzeti putem linka: www.worldbank.org/eca/wbrer.