Izmjenom Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije Podrška razvoju Kantona, za milion KM je povećan iznos sredstava planiranih za realizaciju ovog programa.

Vlada TK je Izmjenom i dopunom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu povećala sredstva planirana za ove namjene, te je sa tim povećanjem za podršku malim i srednjim preduzećima u 2020. godini planirano 5.170.000 KM.

Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima je umjesto ranije planiranih 4 miliona, sada planirano 5 miliona KM.

Od ovog iznosa, za subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala ranije planirana sredstva u iznosu od 1.240.000 KM u 2020. godini, povećana su na 2.240.000 KM.