Pred lokalnim parlamentima Općine Žepče, Grada Prijedora, Općine Trnovo i Općine Vukosavlje ove godine naći će se razmatranje izvještaja finansijske revizije koju će u okviru godišnjeg plana za 41 jedinicu lokalne samouprave obaviti Ured za reviziju u Federaciji BiH i Glavna služba za reviziju u Republici Srpskoj.

Te lokalne jedinice predstavljaju prve četiri koje su pozitivno odgovorile na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI) te uvrstile razmatranje izvještaja u godišnje programe rada. 

Revizori kroz izvještaje svake godine upozoravaju na brojne nepravilnosti koje uoče u lokalnim zajednicama, predlagajući konkretne preporuke kako ih otkloniti. Međutim, lokalne zajednice nemaju propisanu obavezu razmatranja izvještaja, te reakcije i dalje postupanje po preporukama najčeće izostaju. Kao posljedica toga je mali procenat realizacije preporuka, navodi se u saopćenju CCI-a.

U desetogodišnjem periodu na lokalnom nivou implementirano je manje od 45 posto od 1.647 revizorskih preporuka u FBiH i manje od 33,5 posto od analiziranih 1.550 preporuka u RS. Također, CCI analize pokazuju da 97 posto općina u RS i niti jedna u FBiH nije dobila oba “pozitivna mišljenja” od revizora, što je i najkritičniji podatak za posmatranih 10 godina. 

“Dodatno zabrinjava činjenica da veći broj lokalnih parlamenata u oba entiteta uopšte ne razmatra revizorske izvještaje. Izostaje također praćenje realizacije preporuka i diskusija o alarmantnim podacima, te odgovorniji pristup procesu revizije”, saopćeno je iz CCI-a.

U vezi s tim, CCI ukazali su na potrebu ozbiljnijeg pristupa lokalnih parlamenata pri razmatranju revizorskih izvještaja i uputili inicijativu kojom pozivaju lokalne parlamente da u programe rada uvrste razmatranje revizorskih izvještaja. 

“Razmatranje revizorskih izvještaja i praćenje realizacije preporuka od lokalnih parlamenata u konačnici bi uticalo na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke i dovelo do transparentnijeg, odgovornijeg i pravilnijeg trošenja javnih sredstava. Također, podsjećamo da revizorski izvještaji predstavljaju sredstvo koje treba služiti za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti u javnom sektoru, ali se samo uz adekvatan nadzor i kontrolu od zakonodavne vlasti mogu postići pravi efekti i rezultati”, navodi se u saopćenju. 

Projekat “Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini” provode Centri civilnih inicijativa uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.