U subotu je uništeno 1.864 komada malog oružja i lakog naoružanja sa pripadajućim dijelovima i komponentama u livnici Jelšingrad u Banjaluci.

12 policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, ovim čino su potvrdili opredjeljenost Bosne i Hercegovine da doprinese međunarodnim okvirima kontrole naoružanja, sigurnosti svojih građana, kao i regionalnoj i međunarodnu sigurnosti i stabilnosti.

Cilj događaja jeste povećanje opšte sigurnosti i bezbijednosti, kao i suzbijanje rizika od širenja malog oružja i lakog naoružanja kroz doprinos smanjenju broja komada nelegalnog oružja u BiH.

Ova aktivnost doprinosi Strategiji za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, ali i realizaciji Regionalne mape puta za kontrolu pomenutog oružja. Od 2017. godine, vlasti Bosne i Hercegovine su, uz podršku EU, UNDP BIH i UNDP SEESAC, uništile više od 18.500 komada malog oružja, lakog naoružanja sa pripadajućim dijelovima i komponentama. Kroz sistematsko uništavanje oružja i municije, Bosna i Hercegovina još jednom ističe svoju posvećenost borbi protiv nedozvoljene trgovine oružjem, radi sigurnosti svojih građana i cijelog regiona.

U Jugoistočnoj Evropi, nedozvoljena trgovina malim oružjem i lakim naoružanjem sa pripadajućom municijom i dalje predstavlja prijetnju po sigurnost i stabilnost regiona.

Od 2002. godine, UNDP SEESAC pružio je podršku vlastima u regionu Jugoistočne Evrope da unište preko 338.000 komada ovog oružja. Pomenuta aktivnost finansira se u okviru Odluke vijeća EU (CFSP ) 2019/2111 koja nastavlja da podržava aktivnosti uništavanja malog oružja i lakog naoružanja u regionu, nadovezujući se na postignuća ostvarena na osnovu Odluke vijeća EU (CFSP) 2016/2356.

Pored toga, ova aktivnost je usklađena sa ciljevima Mape puta održivog rješenja za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem sa pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu do 2024. godine („Mapa puta“), usvojenom na Samitu za Zapadni Balkan u Londonu 2018. godine.

Konkretno, kroz realizaciju ove aktivnosti doprinosi se cilju br.7 koji je usmjeren na znatno smanjenje rizika od širenja i preusmjeravanja vatrenog oružja, municije i eksploziva u protivpravne tokove, kao i cilju br. 6 koji se bavi sistematskim smanjenjem viška i uništavanjem oduzetog malog oružja i lakog naoružanja i municije.