Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu Federacije BiH po redovnoj proceduri usvajanja uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterijume i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Ovim zakonom propisani su opšti uslovi za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca, kao i posebni uslovi u pogledu procenata zaposlenih za utvrđivanje reprezentativnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju Federacije BiH.

Zakon takođe garantuje pravo na slobodno udruživanje i organizovanje sindikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni.

Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva s ciljem unapređivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca.

Najveći broj sindikata koji su učestvovali u dijalogu kao i Udruženje poslodavaca FBiH izjasnili su se da Nacrt zakona treba da ide u redovnu parlamentarnu proceduru.

Utvrđeni su i amandmani na prijedloge tri zakona koja de nalaze u parmalamentarnoj proceduri koji postaju sastavni dio zakona i imaju za cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenda u FBiH.

Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja dionica Ozimica-Poprikuše i Medakovo- Ozimica na Koridoru Vc od 22 km od javnog interesa za FBiH.