Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da razmotri informaciju Ministarstva sigurnosti u oblasti migracija u BiH za juli ove godine.

Na predloženom dnevnom redu su i izvještaji ovog ministarstva o realizaciji Akcionog plana za otklanjanje identifikovanih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za 2019. godinu.

Predviđeno je i razmatranje informacije Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. jula, kao i Godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu i Izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH trebalo bi da razmotri i finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sačinila Direkcija za evropske integracije BiH.

Početak sjednice, koja će biti održana u zgradi institucija BiH, zakazan je za 11.00 sati.