Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, izjasniti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu.

Biće takođe razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o inspekcijama Federacije BiH, a novina je širenje djelokruga rada Federalne uprave za inspekcijske poslove na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite.

Povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o proglašenju 2. marta 2020. godine neradnim danom u Federaciji BiH.

Predložena je i dopuna Odluke o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzela Poreska uprave Federacije BiH, na osnovu koje je propisano da, ukoliko je ova uprava ne proda po postupku aukcije, oduzeta roba može biti prodata direktno ili javnim oglašavanjem registrovanim osobama zlatarima.

Vlada će razmatrati i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske o uzajamnom prihvatanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije.

Članovi Vlade će se izjasniti i o odobravanju prenosa na upravljanje i održavanje provodiocima i upraviocima okončanih projekata iz 2019. godine koji se odnose na putnu infrastrukturu, finansiranih iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH.

Veterinarski fakultet u Sarajevu je, za današnju sjednicu, pripremio informaciju o uspješno završenom postupku akreditacije ispitnih laboratorija za područje serologije i patologije na lokaciji objekta Veterinarskog instituta na Stupu u Sarajevu, za što je, rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 18.12.2013. godine, bilo odobreno 1.280.000 KM.

Predviđeno je i izjašnjenje Vlade o informacijama o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrana „Ivovik” i „Orlovača”, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta upoznaće Vladu FBiH o stanju preduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.