Vlada Federacije BiH utvrdila je na sjednici u Sarajevu amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je nakon dodatnih konsultacija, a s ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja koje je Vlada utvrdila 8. jula ove godine, pripremilo tekst danas utvrđenih amandmana.

Prvi amandman odnosi se na pojam definisanja roditelja njegovatelja, čime se postiže veća pravna jasnoća u pogledu stanja i funkcionalnosti osobe sa invaliditetom, te proširuje mogućnost ostvarivanja ovog prava na druge srodnike. Roditelj njegovatelj u smislu ovoga zakona je roditelj osobe sa 100 posto invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osoba koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od osnovnih životnih potreba, odnosno kretanje u stanu i izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje lične higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koja je, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije, nadležni organ imenovao za staratelja.

Imajući u vidu da je dobni cenzus do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom Vlada Federacije ocijenila diskriminirajućim, dva amandmana se odnose na ukidanje ove dobne granice. Time se svim roditeljima, odnosno srodnicima, daje mogućnost ostvarivanja i konzumiranja ovoga prava nezavisno od starosti osobe sa invaliditetom o kojemu brinu, pod pretpostavkom da ispunjavaju druge uslove utvrđene ovim zakonom.

Jedan od amandmana odnosi se na dopunu člana 10, a s ciljem jasnijeg ukazivanja na činjenicu da prestankom statusa roditelja njegovatelja ne prestaje podrška osobama sa invaliditetom niti mogućnost ostvarivanja prava na druge oblike materijalne podrške u vidu prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe pod uslovima i na način na koji je to pravo regulisano postojećim Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Također, današnjim amandmanom je skraćen i rok za primjenu ovog zakona, nakon što je Vlada Federacije BiH ocijenila da je rok od tri mjeseca sasvim dovoljan za realizaciju neophodnih pripremnih aktivnosti.

Za oblast socijalne zaštite 1,64 miliona KM od naknada za priređivanje igara na sreću

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu 1.644.307,21 KM uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2020. godini. Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu.

Iznos od 1.411.492,73 KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija”.

Za tri korisnika raspodjeljuje se 43.411,65 KM, a odnose se na program „Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja” (sigurne kuće). Iznos od 189.402,83 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa „Rad javnih kuhinja” – za deset korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, a koji imaju obavezu da najkasnije do 31. decembra tekuće godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Prvom dozom vakcinisano 178.494, a drugom 118.570 građana FBiH

Vlada se danas upoznala o informaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 14. do 21. jula ove godine.

Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je u tom periodu razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u vezi nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti stručnog tima u svrhu nabavke vakcina protiv COVID-19.

U informaciji su dostavljeni i podaci o aktuelnom stanju u provedbi vakcinisanja protiv COVID-19 u Federaciji BiH.

Putem Zavoda do 19. jula 2021. kantonima su administrirane ukupno 297.064 doze vakcina, od čega je prvom dozom vakcinisano 178.494, a drugom 118.570 građana.

Informacija sadrži i predloženi plan distribucije vakcina za narednu sedmicu, odnosno 26. i 27. juli ove godine, kada će Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH kantonima uputiti 115.370 doza vakcina, navodi se u saopćenju.