Federalna vlada na sastanku u Mostaru, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, s obzirom da nije složen i obiman.

Novim zakonskim rješenjem djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove se širi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite, tako da su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.

Odobreno 87 miliona KM poticaja za poljoprivredu

Tako je na ime poticaja za poljoprivredu odobreno 87.000.000 KM, za sanaciju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH predviđeno je 30.000.000 KM (Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla po 10.000.000 KM), a odobreno je i izdvajanje ukupno 1.900.000 KM kroz dva programa namijenjena pomoći branilačko-invalidskim kategorijama.

Data saglasnost na Kolektivni ugovor za rudarstvo

Federalna vlada dala je saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Na ovaj način je realiziran zaključak od 22.8.2019. godine kojim je Vlada zadužila Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno sa Upravom Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, formira zajednički tim u koji će biti uključeni predstavnici uprava rudnika, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te otpočne konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem pripreme pregovora za zaključenje izmjena i dopuna važećeg Kolektivnog ugovora.
Zajednički tim je formiran rješenjem generalnog direktora Elektroprivrede BiH, a tekst Prijedloga kolektivnog ugovora usaglašen je 5.2.2020. godine.

Prvo aukcija, a potom i prodaja oduzetog zlata

Danas je dopunjena Odluka o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzela Porezna uprave Federacije BiH. Prema novom rješenju, ukoliko ova uprava nakit ne proda po postupku aukcije, oduzeta roba može biti prodata direktno ili javnim oglašavanjem registriranim osobama zlatarima.

Zeleno svjetlo za vjetroelektrane

Vlada FBiH je usvojila informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i dala Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu VE Ivovik d.o.o. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane „Ivovik”, instalirane nazivne snage 84 MW (42×2 MW), odobrene snage priključenja 84 MW (42×2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 236,631 Gwh, čija je gradnja predviđena na zapadnom rubu općine Tomislavgrad i istočnom rubu općine Livno.

Usvojena je i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i data prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu HB Windd.o.o. Livno, za izgradnju VE „Orlovača”, instalirane nazivne snage 42,9 MW (13×3,3 MW), odobrene snage priključenja 42,9 MW (13×3,3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 99,06 Gwh, čija je gradnja planirana na lokalitetu Orlovača, na području općine Livno.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportovana iz Sirije.

Utvrđen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o faktoringu

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu kojim je, uz pojedine unesene tehničke ispravke, propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija). Također, ovaj propis je usklađen sa odbredbama Zakona o Agenciji koje propisuju žalbeni postupak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Federalno ministarstvo finansija je dobilo inicijativu Udruženja banaka za dopunu ovog zakona, koja je upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u vezi sa izmjenom ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja u predloženom tekstu nije prihvatljiva, te je predložena dopuna.

Ugovoreni rokovi između kupca i prodavca definirani kupoprodajnim ugovorom ne mogu biti mijenjani na osnovu ugovora o faktoring poslu, shodno definiciji faktoring posla, gdje je u osnovi kupoprodaja postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, ali postoji mogućnosti zaključivanja akcesornog (naknadnog) pravnog posla tj. cesije, te se na osnovu predloženih odredbi daje mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge.

Nove cijene usluga Finansijsko-informatičke agencije

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije od 29.1.2020. godine, koju je donio Upravni odbor ove agencije. Njome su određene nove naknade za usluge iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata

Potvrda o glavnom računu će biti naplaćivana 5 KM, o otvorenim računima 10 KM, o likvidnosti (period do tri mjeseca) 15 KM, o likvidnosti (period do šest mjeseci) 20 KM, a historijska potvrda o promjenama računa (vremenska serija tri godine) 30 KM.
Jedan upit preko web servisa za banke je 0,10 KM, paušalna mjesečna naknada za banke do 1.000 računa 100 KM, za banke od 1.000 do 10.000 računa 300 KM i za banke s više od 10.000 računa 500 KM.