Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nije zadovoljno organizacijom rada u KJU “Gerontološki centar”. Ovo ministarstvo formiralo je tim za vršenje stručnog nadzora i biće ispitano stanje korisnika.

Prema podacima Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, u KJU Gerontološki centar zaposleno 116 radnika, a u ustanovi prosječno mjesečno boravi 302 korisnika.

Od navedenog broja radnika, u ovom centru je ukupno zaposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje.

“Vezano za navode organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad, te naglašavamo da je rukovodstvo ustanove bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 13/18) i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću obezbijediti pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što bi u konačnici rezultiralo odgovarajućim radnim angažmanom radnika zaposlenih u ustanovi i time imalo pozitivne efekte na sveukupno funkcionisanje KJU „Gerontološki centar“”, saopćili su iz Vlade KS.

Dalje se kaže da navodi rukovodstva ustanove o malom broju uposlenih nisu zasnovani na činjenicama.

„Potrebno je istaći da se u KJU „Gerontološki centar“ troši javni novac (novac iz Budžeta Kantona Sarajevo) koji se kroz redovno mjesečno sufinansiranje troškova rada ove ustanove i finansiranje smještaja korisnika uplaćuje KJU “Gerontološki centar“, kažu u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva pozivaju da se u vrijeme pandemije koronavirusa i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja KJU „Gerontološki centar““. 

Kako kažu, nezadovoljni načinom organizacije rada u KJU „Gerontološki centar“, ali vođeni ciljem zaštite interesa korisnika ustanove, te s ciljem ublažavanja negativnih posljedica lošeg rukovođenja KJU „Gerontološki centar“ od strane direktora i Upravnog odbora ustanove, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS poduzelo je sljedeće:

  • Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;
  • Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;
  • Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;
  • Uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – 3 izvršioca.

„Obzirom na sve gore navedeno, a posebno na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u KJU „Gerontološki centar“, formiran je Stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u ovoj ustanovi“, poručuju, između ostalog, iz Ministarstva.

Stručnom timu će se pridružiti i stručna lica iz JU Kantonalni centar za socijalni rad kako bi u okviru svojih nadležnosti ispitali stanje korisnika.

Kanton Sarajevo će i dalje u punom kapacitetu, a putem resornog ministarstva, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo vršiti prava osnivača u KJU „Gerontološki centar“.