Vlada Kantona Sarajevo (KS) je, na osnovu projekta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Zavoda za javno zdravstvo KS, obezbijedila sredstva za nabavku opreme koja je početkom septembra instalirana u automatsku stanicu na Ilidži. Oprema je namijenjena za praćenje polutanata, čija mjerenja do sada nisu vršena.

Stacionarna automatska stanica, koja se nalazi na krovu zgrade Zavoda za javno zdravstvo KS na Ilidži, dobila je dodatnu opremu – analizatore za praćenje koncentracije ugljen monoksida, oksida azota i vodik-sulfida, koji najvećim dijelom dolazi iz geotermalnih izvora na Ilidži.

U ovu stanicu je instaliran i analizator koji mjeri koncentracije amonijaka, mirise – SO2, H2S, merkaptane, te vrši proračun indeksa tih mirisa. Osim pomenutih parametara, ista mjeri koncentraciju sumpor-dioksida, frakcije PM čestica – PM1, PM2,5, PM4 i PM10 te ukupne čestice.

Planirano je da se dio analizatora, nakon izvjesnog vremena, prenese u mobilnu stanicu, koja se trenutno takođe nalazi na lokalitetu Ilidža.

Nakon potpunog kompletiranja sadržaja mobilna stanica će biti izmještena na lokacije urbanog dijela Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Smiljevići” i u blizini prečistača otpadnih voda “Butila”, koji predstavljaju potencijalno značajne javno-zdravstvene probleme za stanovnike Kantona Sarajevo.

U toku je i izrada nove web stranice kvalitetzraka.ba, gdje je planirano uvezivanje postojećih i novih analizatora. Zbog problema sa procesima javnih nabavki, navedena stranica će se privremeno povezati sa stranicom Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a sve s ciljem nesmetanog informisanja građana o koncentracijama praćenih polutanata,saopšteno je iz Press službe Kantona Sarajevo.