Vlada RS utvrdila je danas Prijedlog rebalansa entitetskog budžeta za ovu godinu u ukupnom iznosu tri milijarde i 316,6 miliona KM i veći je za 60,6 miliona KM ili 1,9 odsto od usvojenog ovogodišnjeg budžeta.

“Cilj usvajanja rebalansa je da se iz viška ostvarenih prihoda omogući realizacija kapitalnih investicija, kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća”, navodi se u saopštenju iz entitetske vlade.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu planirani Prijedlogom rebalansa za 2019. godinu iznose dvije milijarde i 848,1 milion KM, što predstavlja uvećanje od 52,4 miliona KM, odnosno 1,9 odsto u odnosu na planirani budžet za 2019. godinu.

Najznačajnija povećanja u odnosu na plan budžeta na prihodovnoj strani odnose se na prihode od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za 19 miliona KM, prihode od naknade za priređivanje igara na sreću za 10,4 miliona KM, od poreza na dobit za 9,8 miliona KM i prihode od poreza na dohodak za 7,2 miliona KM.

Osim toga, došlo je do povećanja primitaka od naplate datih zajmova u iznosu 8,2 miliona KM.

Na rashodovnoj strani rebalansa budžeta došlo je do povećanja na pozicijama ličnih primanja koja su uvećana za 7,3 miliona KM u odnosu na planirani budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plata pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu.

Takođe, rebalansom su uvećane i doznake po osnovu penzijskog osiguranja za 12 miliona KM u odnosu na planirani budžet za 2019. godinu zbog vanrednog usklađivanja i rasta penzija od dva odsto u toku godine, čija je primjena počela od 2. jula.

Izdaci za nefinansijsku imovinu su uvećani za 16,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet.

“Uzimajući u obzir i uštede na pojedinim pozicijama u okviru ove grupe rashoda, obezbijeđena su sredstva za značajne kapitalne investicije. Prijedlogom rebalansa za 2019. godinu planiran je i budžetski suficit u iznosu 67,6 miliona KM”, navodi se u saopštenju Vlade RS.