Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH te objaviti na web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prošloj godini iznosili su 986.412.011 KM i za četiri posto su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 961.130.823 KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 11,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje tekućih izdataka, grantova i transfera dok su bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju.

Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u 2018. godini izmirene su pravovremeno u ukupnom iznosu 955.349.067,69 KM.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I – III 2019. godine, koji će biti objavljen na web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 212.490.480 KM ili 96% u odnosu na 1/4 planiranih prihoda u budžetu za 2018. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 199.627.707 KM i izvršeni su u manjem iznosu od oko 15,9 miliona KM ili 7% u odnosu na isti period prethodne godine, jer je evidentno privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2019. godine, uslijed čega je izvršenje kapitalnih izdataka značajno manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Po osnovu vanjskog državnog duga isplaćeno je 125.988.715 KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze.

Stambeno zbrinjavanje za oko 2.000 raseljenih osoba i povratnika

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora.

Radi se o šestom potprojektu za BiH u okviru Regionalnog stambenog programa, za koji je Skupština donatora u junu 2018. godine odobrila grant u vrijednosti 14,8 miliona eura.

Sredstva granta namijenjena su za finansiranje potprojekta u okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja u BiH pod nazivom ”Obnova/izgradnja 235 porodičnih kuća i izgradnja 380 stanova u stambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini”.

Cilj potprojekta je osiguravanje 615 stambenih jedinica za oko 2.000 osoba za povratak i reintegraciju. Potprojekt se sastoji od dvije komponente: obnova/izgradnja 235 porodičnih kuća i izgradnja 380 stanova u stambenim zgradama za izbjeglice, raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika Sporazuma predložen je ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Informacija Pravobranilaštva o zahtjevu Hrvatske Elektroprivrede

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine o podnesenom zahtjevu Hrvatske elektroprivrede za mirno rješenje spora protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa investicijom Hrvatske elektroprivrede u izgradnju Rudnika i Termoelektrane Gacko, nakon što dosadašnji razgovori predstavnika HEP-a i Vlade Republike Srpske nisu rezultirali dogovorom.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Pravobranilaštvo BiH da nastavi pratiti ovaj spor te da pravovremeno preduzme aktivnosti u cilju zaštite interesa BiH.

Hrvatska elektroprivreda je, pozivajući se na Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o recipročnom unapređenju i zaštiti ulaganja i Ugovor o energetskoj povelji, u svom zahtjevu istaknula prijeratna ulaganja u Termoelektranu „Gacko“, koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, zbog čega od BiH traži više od 100 miliona eura. Iako nijedan organ BiH nije učestvovao u donošenju bilo kakvih odluka koje su prethodile sporu, Bosna i Hercegovina, kao državni subjekt međunarodnog prava, pasivno je legitimisana u ovom postupku.

Vijeće ministara BiH će obaviti kosultacije u vezi sa sačinjavanjem akcionog plana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima „Zornić protiv Bosne i Hercegovine“, „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“ i „Pilav protiv Bosne i Hercegovine“ o kojem će se izjašnjavati na jednoj od narednih sjednica, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

IZVOR: FENA