U sjećanje na 17. maj 1990. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste Međunarodne klasifikacije bolesti, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Pristup pravdi mora biti jednak i uniformisan za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti jednak bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i polne karakteristike.

U tom smislu, s obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se brojne ranjive grupe, uključujući LGBTI osobe, suočavaju, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, izvršio analizu predmeta diskriminacije na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Na temelju rezultata predmetne Analize, VSTS BiH je izvršio dopunu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (u daljem tekstu: CMS sistem), kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u pravosuđu BiH.

Adekvatno prikupljanje podataka, koje prije toga nije bilo moguće, je neizostavan uslov za vršenje monitoringa stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, a zatim, što je najvažnije, i preduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti, saopšteno je iz VSTS-a.

Pored toga, neujednačena sudska praksa u ovoj oblasti, kao i nedovoljno razumijevanje pojedinih instituta Zakona o zabrani diskriminacije, ukazali su i na potrebu dodatne edukacije sudija i drugih uposlenika sudova, koji vrše unos podataka u CMS sistem.

Stoga, VSTS BiH planira provesti odgovarajuće obuke, kojima će se nosioci pravosudnih funkcija i pravosudno osoblje dodatno edukovati o značaju i načinu unošenja podataka, koji se odnose na diskriminaciju.

Dakle, unapređenje načina unošenja i prikupljanja podataka omogućava identifikovanje, pa tragom toga i otklanjanje eventualnih problema u pravosuđu BiH kada je riječ o postupanju u predmetima diskriminacije.

Shodno tome, pravosuđe, koje pravilno primjenjuje Zakon o zabrani diskriminacije, kreira pravnu sigurnost i u konačnici omogućava pristup pravdi za sve građane BiH.

Takođe se napominje da VSTS BiH brine o tome da se programima obuke i stručnog usavršavanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca obuhvate odgovarajuće obuke/seminari, sa ciljem upoznavanja nosioca pravosudnih funkcija sa položajem i potrebama pripadnika ranjivih grupa kao ravnopravnih korisnika pravosuđa, te pružanja adekvatne pomoći i podrške u ostvarenju njihovih prava, tj. osiguranja jednakog pristupa pravdi.