Unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, koje vodi ka kreiranju funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema, bit će u fokusu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u narednom periodu.

U saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, Agencijom za izvršenje Švedske, bh. sudovima i sestrinskim sudovima iz Švedske, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske, VSTVBiH će u naredne tri godine, kroz projekat Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, intenzivno raditi na realizaciji aktivnosti koje vode ka unapređenju učinkovitosti pravosuđa te osiguravanju jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom, saopćeno je VSTVBiH.

Na osnovu rezultata provedenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizirani. Stoga će fokus planiranih aktivnosti biti na povećanju učinkovitosti rada pravosudnih institucija, kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa.

Iz VSTVBiH navode da je cilj poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka, te kreiranje uslova za kvalitetniji rad sudaca.

Istovremeno, intenzivno će se raditi na uspostavljanju sistema za praćenje učinka postojećih radnih kapaciteta u sudovima, analiziranju postupka po žalbi u parničnom postupku, unapređenju izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u Bosni i Hercegovini, unapređenju rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu i položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem, kao i na uspostavljanju proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti u cilju povećanja transparentnosti rada sudova.

Promjene u radu sudova ogledat će se i kroz uvođenje novih metodologija rada, a već je uspostavljena saradnja s određenim brojem sudova iz cijele Bosne i Hercegovine koji će pristupiti ovom obliku reformskog procesa.

VSTVBiH i ranije je, uz podršku Vlade Švedske, realizovao aktivnosti usmjerene na poboljšanje rada pravosudnih institucija koje se prvenstveno ogledaju kroz digitalizaciju pravosuđa, usvajanje niza strateških dokumenata, te uspostavljanje sistema standardiziranja metodologija za unapređenje kvaliteta rada pravosudnih institucija, navodi se u saopćenju VSTVBiH.