Iako bi Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine morao promovirati transparentnost i odgovornost u javnom sektoru, pitanje je može li on to uistinu?

Jesu li revizorska mišljenja obvezujuća i može li se i kako pokrenuti neki postupak prema onima koji ne postupaju u smjeru revizorskih preporuka?

Postoji li ikakav mehanizam koji revizore podupire i kakva je uopće uloga povjerenstva za reviziju?

O ovim pitanjima govoriće glavni federalni revizor Dževad Nekić, član parlamentarnog povjerenstva za reviziju Aner Žuljević i analitičar iz Centara civilnih inicijativa Željko Ninković.